Η χρήση υγρού νανοσωματιδίων κολλοειδούς αργύρου για τον καθαρισμό μικροβιακών επικαθίσεων στο σύστημα καυσίμου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η χρήση υγρού νανοσωματιδίων κολλοειδούς αργύρου για τον καθαρισμό μικροβιακών επικαθίσεων στο σύστημα καυσίμου

Δαδουλίδης, Αθανάσιος Αδαμαντίου

In addition to environmental advantages, the use of biofuels shows a significant disadvantage 'off' to their environmental character. The combination of elements from biodiesel and water, which there is in fuel, develops microbes in fuel and blocks the bottlenecks points of the fuel system, the filter and the nozzle . To clean these parts, we use powerful solvent, typically dichloromethane, which is toxic to the environment and humans. The purpose of this study is to investigate the usage of a non-toxic cleaning liquid. This liquid contains silver colloid nanocomposites and activates with microbial growth (bacteria and / or fungi) when it creates links with them. Nanocomposites of silver, due to their size, penetrate deep enough from the body surface of the microbe resulting in neutralizing it. In addition to the environmental benefit due to the use of the liquid, another advantage is the duration of cleaning, which is smaller compared to the current cleaning process.
Η χρήση των βιοκαυσίμων πέρα από τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, εμφανίζει ένα σημαντικό μειονέκτημα το οποίο «απενεργοποιεί» τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα τους. Ο συνδυασμός των στοιχείων του βιοντίζελ και του νερού, που υπάρχει στα καύσιμα, αναπτύσει μικρόβια τα οποία αναπαράγονται εντός αυτού με συνέπεια το φράξιμο στενωπών σημείων του συστήματος καυσίμου, του φίλτρου και των μπέκ. Ο καθαρισμός των παραπάνω εξαρτηματων γίνεται με ισχυρό διαλύτη, συνήθως διχλωρομεθάνιο, ο οποίος είναι τοξικός για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την χρήση ενός μη τοξικού καθαριστικού υγρού. Αυτό το υγρό περιέχει νανοσωματίδια κολλοειδούς αργύρου και η δραστικότητα του έγκειται στο ότι απενεργοποιεί την ανάπτυξη των μικροβίων (βακτήρια ή/και μύκητες) καθώς δημιουργεί δεσμούς με αυτά. Τα νανοστοιχεία του αργύρου, λόγω του μεγέθους τους, εισχωρούν σε αρκετό βάθος από την επιφάνεια του σώματος του μικροβίου με αποτέλεσμα την πλήρη εξουδετέρωσή του. Επιπλέον του περιβαλλοντικού οφέλους που υπάρχει από την χρήση του υγρού, είναι η διάρκεια καθαρισμού, η οποία είναι πιο μικρή σε σχέση με την μέχρι τώρα διαδικασία καθαρισμού.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Nanoparticles
Μικρόβια στο καύσιμο
Νανοσωματίδια
Βιοκαύσιμα
Biofuels
Microbes in fuel

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-09T13:13:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διεργασίες και τεχνολογία προηγμένων υλικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.