Καταστατική εξίσωση συμμετρικής πυρηνικής ύλης με την προσέγγιση του μέσου πεδίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Καταστατική εξίσωση συμμετρικής πυρηνικής ύλης με την προσέγγιση του μέσου πεδίου

Φιλίππου, Κωνσταντίνος Νικολάου

In this master thesis we studied the infinite, nuclear matter in the framework of Quantum Hadrodynamics with the mean field approximation. This thesis is devided in three parts. The basic goal is to reproduce the equation of state and the binding energy -16 MeV for the saturation density 0.16 fm^{-3}. In the first part, we studied the Walecka model, known as sigma-omega model for T = 0. This model is the simplest approximation of nuclear matter and is describing the nucleon nucleon interaction using an attractive scalar field sigma and a repulsive vector field omega. It reproduces correctly the binding energy but it has a big value for commpresibiity modulus. In the second part, we added two non-linear terms in the Lagrangian, known as Boguta and Bodmer potential, in order to produce the correct value for binding energy and the compression modulus. In the third and last part, we introduced the temprature in the formalism in order to study the phase transition in the nuclear matter while the temprature rise up to 10 and 20 MeV. In this thesis, we used the theory of Quantum relativity and the lagrangian formalism.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η άπειρη πυρηνική ύλη μέσα από την θεωρία της Κβαντικής Αδροδυναμικής με την προσέγγιση του μέσου πεδίου για θερμοκρασία μηδέν. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Βασικός στόχος και στα τρία μέρη είναι η εξαγωγή της καταστατικής εξίσωσης και η εξαγωγή των σωστών τιμών της ενέργειας σύνδεσης -16 MeV για την πυκνότητα κορεσμού 0.16 fm^{-3}. Στο πρώτο μέρος μελετήθηκε το μοντέλο Walecka γνωστό και ως σ-ω μοντέλο για θερμοκρασία μηδέν. Το μοντέλο αυτό αποτελεί την απλούστερη προσέγγιση για την μελέτη της πυρηνικής ύλης, περιγράφοντας την αλληλεπίδραση των νουκλεονίων μέσω του ανταγωνισμού ενός ελκτικού (βαθμωτό σ μεσόνιο) και ενός απωστικού (διανυσματικό ω μεσόνιο) πεδίου. Αναπαράγει σωστά την ενέργεια σύνδεσης αλλά όχι τον συντελεστή συμπιεστότητας. Στο δεύτερο μέρος, για να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα του σ-ω μοντέλου εισάγαμε το δυναμικό των Boguta & Bodmer στην Λαγκρανζιανή, δηλαδή δυο επιπλέον μη γραμμικούς όρους, καταφέρνοντας έτσι ώστε να αναπαράγουμε σωστά την ενέργεια σύνδεσης και τον συντελεστή συμπιεστότητας. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, εισήχθει στο φορμαλισμό η θερμοκρασία , με στόχο την σύγκριση της καταστατικής εξίσωσης για Τ = 0, 10, 20 MeV και την παρατήρηση της αλλαγής φάσης που συμβαίνει στην πυρηνική ύλη καθώς αυξάνει η θερμοκρασία. Σε όλη τη διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία θεωρίας Σχετικιστικής Κβαντομηχανικής και λαγκρανζιανού φορμαλισμού.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Dense matter
Πυκνή ύλη
Πυρηνική ύλη
Καταστατική εξίσωση
Nuclear matter
Equation of state

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-10T07:16:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.