Πληροφοριακά Συστήματα Ανοιχτού Κώδικα σε Νοσοκομεία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Πληροφοριακά Συστήματα Ανοιχτού Κώδικα σε Νοσοκομεία

Πατηνέα, Ελισάβετ Τηλέμαχου

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα πληροφοριακά συστήματα ανοιχτού κώδικα τα οποία υποστηρίζονται από όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας αλλά και παγκοσμίως και να αναλυθούν οι μέθοδοι αξιολόγησης αυτών. Για να γίνει αυτό η παρούσα εργασία δομήθηκε σε τέσσερα συνολικά κεφάλαια, το περιεχόμενο κάθε ενός από τα οποία περιγράφεται ευθύς αμέσως. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος της εργασίας, δηλαδή παρουσιάζουμε τα πληροφοριακά συστήματα τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου στις υπηρεσίες υγείας παγκοσμίως. Επιπρόσθετα αναλύονται οι μέθοδοι αξιολόγησης αυτών των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο και τέλος αναφέρονται οι πιστοποιήσεις τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τρία λογισμικά τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου τα οποία χρησιμοποιούνται από αρκετά νοσοκομεία και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Τα λογισμικά αυτά είναι το GnuHealth, το OpenEMR και το EMRmodule της SAP. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε εφαρμογές αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων που έχουν γίνει ανά τον κόσμο, δηλαδή αναφέρονται διαδικασίες αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της υγείας. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης η οποία περιγράφηκε στο πρώτο κεφάλαιο, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση συγκριτικά των τριών λογισμικών τα οποία παρουσιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας.
The purpose of this paper is to present the Open Source Information Systems, which are not only supported by all hospitals located in the country but also globally, and to analyze the evaluation methods being used. In order to succeed in this, this paper is constructed in four chapters, which are discussed below. The first chapter deals with the literature view. To be more specific, we present the information systems of Electronic Medical Record in the health services worldwide. Except for this, it is additionally analyzed the evaluation method of these information systems and their certifications as well. Concerning the second chapter, three issues are being raised. These are the three software of Electronic Medical Record, namely GnuHealth, OpenEMR and EMRmodule of SAP, which are used by several hospitals in Greece. The third chapter deals with the implementing evaluation of information systems, which have been made around the world. They refer specifically to the information systems evaluation procedures, which are utilized in the health system. The fourth and last chapter deals with a comparative evaluation of the three software presented in the second chapter, being processed by the evaluation procedure depictured in the first chapter.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Open Source
Πληροφοριακά Συστήματα-Νοσοκομεία
Health Information Systems-Hospitals
Ανοιχτός κώδικας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
2016-11-16T10:38:17Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-04-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.