Εκτίμηση του συστημικού κινδύνου στην Ευρωζώνη με τη μέθοδο CoVaR

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εκτίμηση του συστημικού κινδύνου στην Ευρωζώνη με τη μέθοδο CoVaR

Αμπεριάδου, Σοφία Γεωργίου

The present study analyzes the systemic risk, which refers to the risk of the economic instability that spreads to such an extent that prevents the operation of the financial institution, thus having negative effects on other institutions and to the real economy. Considering the differences in the definition of systemic risk, all the approaches of systemic risk have been analyzed from the late 90s until today, also this paper explains the terms of systemic institution and systemic event. Also, this study analyzed the factors, which enhance the possible appearance of systemic risk and contribute to its growth and spread inside an economic system, these factors are results from studies that have been developed in recent years by prominent scientists. However, special emphasis is given to the size of banks, to interbank connectivity, to the possibility of substitution, to the level of global economic activity and to the complexity of financial institutions, which according to the Basel Committee ||| are key factors of the systemic risk. In addition, the measurement techniques of the systemic risk that have been developed in recent years with the goal of its quantification are being studied, specifically, in this study refers to MES, SRISK, DIP, CoVAR and ΔCoVAR models. Finally, as part of the assessment of systemic risk to the Eurozone countries are presented the data collected from the largest banking institutions of the countries which examined, and then, analyzed the results obtained from the measurements of systemic risk. For the assessment of systemic risk the model CoVaR of Tobias Adrian and Markus K. Brunnermeier is being used, which uses the method of quantiles regression, to assess systemic risk in specific percentiles increasing the chances of the forecast.
Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται ο συστημικός κίνδυνος, ο οποίος αναφέρεται στον κίνδυνο όπου η οικονομική αστάθεια διαδίδεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να παρεμποδίζει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και κατ’ επέκταση να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα ιδρύματα, καθώς και στη πραγματική οικονομία. Εξετάζοντας τις διαφοροποιήσεις στον ορισμό του συστημικού κινδύνου μελετούνται όλες τις προσεγγίσεις του συστημικού κινδύνου από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 μέχρι και σήμερα, επίσης εξετάζονται οι όροι συστημικό ίδρυμα και συστημικό γεγονός καθώς και τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα ίδρυμα ή ένα γεγονός συστημικό. Επίσης, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης αναλύονται οι παράγοντες που ενισχύουν την πιθανότητα εμφάνισης του συστημικού κινδύνου, και συμβάλλουν στην αύξηση και διάδοση του μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα, οι οποίοι προκύπτουν από μελέτες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια από διακεκριμένους επιστήμονες. Ωστόσο, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο μέγεθος των τραπεζών, στη διατραπεζική συνδεσιμότητα, στη δυνατότητα υποκατάστασης, στο επίπεδο παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και στη πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας ||| αποτελούν βασικούς παράγοντες του συστημικού κινδύνου. Επιπλέον, μελετούνται οι τεχνικές μέτρησης του συστημικού κινδύνου που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με στόχο την ποσοτικοποίηση του, συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα μοντέλα MES, SRISK, DIP, CoVAR και ΔCoVAR. Τέλος, στα πλαίσια εκτίμησης του συστημικού κινδύνου στις χώρες της Ευρωζώνης παρουσιάζονται τα δεδομένα τα οποία συλλέχτηκαν από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα των χωρών που εξετάζονται, και στη συνέχεια, αναλύονται τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τις μετρήσεις του συστημικού κινδύνου. Για την εκτίμηση του συστημικού κινδύνου χρησιμοποιείται το μοντέλο CoVaR των Tobias Adrian και Markus K. Brunnermeier , το οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο της παλινδρόμησης ποσοστιαίων σημείων, με σκοπό την εκτίμηση του συστημικού κινδύνου σε συγκεκριμένα ποσοστημόρια αυξάνοντας τις πιθανότητες της πρόβλεψης.  

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μέθοδος CoVaR
Ευρωζώνη
Συστημικός κίνδυνος
CoVaR method
Systemic risk
Eurozone

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
2016-11-18T11:30:08Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-04-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.