Περινεϊκή ουρηθροστομία στο γάτο. Τεχνική και επιπλοκές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Περινεϊκή ουρηθροστομία στο γάτο. Τεχνική και επιπλοκές (EL)
Perineal urethrostomy in the cat. Technique and complications (EN)

BASDANI (Ε. ΜΠΑΣΔΑΝΗ), E.
PAPAZOGLOU (Λ.Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ), L. G.

Περινεϊκή ουρηθροστομία (ΠΟ) ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση που διενεργείται στο γάτο με σκοπό τηδημιουργία μόνιμης επικοινωνίας της πυελικής μοίρας της ουρήθρας με το δέρμα της περινεϊκής χώρας. Η πρώτη ουρηθροστομία περιγράφηκε στις αρχές του 1960 και από τότε δημοσιεύτηκαν πολλές τεχνικές και τροποποιήσεις τεχνικών. Το 1971 οι Wilsonand Harrison επινόησαν την τεχνική που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, επειδή εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα καιλιγότερες επιπλοκές σε σχέση με τις άλλες. Ενδείξεις για την πραγματοποίηση ΠΟ αποτελούν: α) η πρόληψη της υποτροπιάζουσαςαπόφραξης της ουρήθρας λόγω της νόσου της κατώτερης ουροφόρου οδού, β) η επείγουσα αποκατάσταση της διαβατότηταςτης φραγμένης ουρήθρας, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητική αγωγή, γ) ο πριαπισμός και δ) οι στενώσεις,οι κακώσεις και τα νεοπλάσματα της πεϊκής μοίρας της ουρήθρας. Για μια επιτυχημένη ΠΟ γίνεται διάνοιξη της πυελικήςουρήθρας μπροστά από τους βολβουρηθραίους αδένες και αναστόμωση της στο δέρμα της περινεϊκής χώρας, απελευθέρωσητης ουρήθρας από τις διάφορες προσφύσεις της με την πύελο, με σκοπό τη μείωση της τάσης στο σημείο της αναστόμωσης, καιακριβής συμπλησίαση της ουρήθρας με το δέρμα, έτσι ώστε η επούλωση να γίνει κατά πρώτο σκοπό και να αποφευχθεί ημετεγχειρητική στένωση. Η ΠΟ δεν αντιμετωπίζει τη νόσο της κατώτερης ουροφόρου οδοΰ, αλλά μόνο την εμφραξη τηςουρήθρας. Στις μετεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνονται η στένωση, η ανιούσα ουρολοίμωξη, η αιμορραγία, η υποδόριαδιήθηση του περινέου με ούρα, με αποτέλεσμα τη νέκρωση και τη διάσπαση του τραύματος, η ερεθιστική δερματίτιδα, ηακράτεια ούρων και κοπράνων, η ατονία της ουροδόχου κύστης, η περινεϊκή κήλη και το ουρηθροεντερικό συρίγγιο. Η μετεγχειρητικήστένωση μπορεί να αντιμετωπιστεί με διορθωτική ουρηθροστομία στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αντίθετηπερίπτωση συνιστάται η διενέργεια προηβικής, υποηβικής ή διαπυελικής ουρηθροστομίας. Από τις τρεις σωστικές τεχνικέςπου χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση μιας αποτυχημένης ΠΟ, μόνο η προηβική ουρηθροστομία έχει μελετηθεί με βάσητα απώτερα αποτελέσματα της. Η προηβική ουρηθροστομία έχει σαφείς ενδείξεις, αλλά συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές,όπως η ερεθιστική δερματίτιδα γύρω από τη στόμια, η ακράτεια ούρων και η ουρολοίμωξη. Η ΠΟ είναι μια επέμβαση η οποίαεφόσον γίνει σωστά, αντιμετωπίζει με επιτυχία την εμφραξη της ουρήθρας από κρυστάλλους ή συγκρίματα λόγω της νόσουτης κατώτερης ουροφόρου οδού στο γάτο. (EL)
Perineal urethrostomy (PU) is the surgical procedure performed in the male cat in order to create a permanent stoma of the pelvic urethra to the skin of the perineal region. The first urehrostomy was devised on early sixties and since then many urethrostomy techniques were invented. On 1971 Wilson and Harrison invented a technique of PU that is currently used by the majority of surgeons, because of the better results and fewer complications compared to the other urethrostomy techniques. Indications for performing PU in the male cat include recurrent urethral obstruction associated with lower urinary tract disease, as an emergency procedure for the restoration of the patency of the obstructed urethra when all other conservative measures failed, priapism, strictures, trauma and urethral neoplasms. For a successful PU: 1) the pelvic urethra should be incised and anastomosed in the perineum cranial to the bulbourethral glands, 2) the urethra should be completely freed from its attachments to the ishium so as to decrease tension to the stoma, and 3) accurate apposition of the urethra to the skin should be performed to achieve first intention healing of the stoma site and avoid stricture formation. Complications following PU may include urethral stricture, ascending urinary tract infection, haemorrhage, subcutaneous urine extravasation resulting in sloughing and dehiscence of the stoma, skin fold dermatitis, urinary and fecal incontinence, bladder atony, iatrogenic perineal hernia and rectourethral fistula. Prepubic, subpubic or transpelvic urethrostomy may be used to salvage postoperative urethral stricture. Pepubic urethrostomy is the only salvage technique that has been evaluated long-term, but is associated with serious complications such as urine scalding, urinary incontinence and urinary tract infection. Perineal urethrostomy aims at relieving urethral obstruction and is part of the medical management of cats with recurrent or persistent urethral plug formation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επιπλοκές ουρηθροστομίας (EL)
προηβική ουρηθροστομία (EL)
γάτος (EL)
νόσος της κατώτερης ουροφόρου οδού (EL)
περινεϊκή ουρηθροστομία (EL)
feline lower urinary tract disease (EN)
perineal urethrostomy (EN)
male cat (EN)
urethrostomy complications (EN)
prebubic urethrostomy (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 62 Αρ. 2 (2011); 150-160 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 62 No. 2 (2011); 150-160 (EN)

Copyright (c) 2017 L. G. PAPAZOGLOU (Λ.Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ), E. BASDANI (Ε. ΜΠΑΣΔΑΝΗ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.