Η επίδραση ενός νεκρού εμβολίου κατά τον αναπαραγωγικού και αναπνευστικού συνδρόμου του χοίρου στην υγεία και στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος των κάπρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η επίδραση ενός νεκρού εμβολίου κατά τον αναπαραγωγικού και αναπνευστικού συνδρόμου του χοίρου στην υγεία και στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος των κάπρων (EL)
Impact of a porcine reproductive and respiratory syndrome inactivated vaccine on the health and semen traits of boars (EN)

PAPATSIROS (Β. ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ), V. G.
KYRIAKIS (Σ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C.
BOSCOS (Κ. ΜΠΟΣΚΟΣ), C.

Σκοπός της παρούσας πειραματικής έρευνας ήταν η διερεύνηση, υπό συνθήκες εκτροφής, της in vivo επίδρασηςτου εμβολιασμού των κάπρων με το νεκρό εμβόλιο κατά του Αναπαραγωγικού και Αναπνευστικού Συνδρόμου του Χοίρου (ΑΑΣΧ) στην υγεία, στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος των κάπρων, καθώς και στη γονιμοποιητικήτους ικανότητα. Ο πειραματισμός πραγματοποιήθηκε σε μία «κάθετη» χοιροτροφική εκμετάλλευση, δυναμικότητας 900 συών,στην οποία εκδηλωνόταν η χρόνια και η ενδημική μορφή του ΑΑΣΧ. Η εκτροφή διέθετε εργαστήριο επεξεργασίας καισυντήρησης σπέρματος. Αρχικά, οι επτά σπερματοδότες κάπροι της εκτροφής (ηλικίας 1 - 2 ετών) εμβολιάστηκαν με νεκρόεμβόλιο δύο φορές σε διάστημα 4 εβδομάδων. Οι εμβολιασμοί έναντι των υπολοίπων νοσημάτων απείχαν τουλάχιστον 3εβδομάδες από το συγκεκριμένο εμβολιακό σχήμα. Στη συνέχεια, ακολούθησαν επαναληπτικοί εμβολιασμοί, ανά εξάμηνο. Επίσης, όλες οι σύες της εκτροφής εμβολιάστηκαν με το ίδιο εμβόλιο και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Στους εμβολιασμένους κάπρους πραγματοποιούνταν καθημερινά κλινική εξέταση έως και 15 ημέρες μετά από κάθε εμβολιασμό. Τα εκσπερματίσματαπου συλλέχθηκαν 24 ώρες πριν, καθώς και 24 ώρες και 15 ημέρες μετά, αντίστοιχα, από κάθε εμβολιασμό, αξιολογήθηκαν μεβάση τον προσδιορισμό του όγκου, της ζωτικότητας και της πυκνότητας του σπέρματος. Η εκτίμηση της γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος έγινε με βάση την in vivo χρησιμοποίηση των δόσεων του σπέρματος, που προέκυψαν 2 εβδομάδες πριν έως και 6 εβδομάδες μετά από τον πρώτο εμβολιασμό των κάπρων. Με τον τρόπο αυτό, εφαρμόστηκε τεχνητή σπερματέγχυσησυνολικά σε 305 σύες. Η σπερματοληψία, η εκτίμηση των χαρακτηριστικών του σπέρματος, ο καθορισμός του αριθμού τωνδόσεων, η επεξεργασία και η συντήρηση του σπέρματος έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εφάρμοζε η εκτροφή. Κατά τη διάρκεια του πειραματισμού, δεν παρατηρήθηκαν κλινικά συμπτώματα, τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της έγχυσης του εμβολίου ή άλλες παρενέργειες στους εμβολιασμένους κάπρους. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι ο εμβολιασμόςτων κάπρων δεν επηρέασε τον όγκο, την κινητικότητα και την πυκνότητα του σπέρματος. Αντίθετα, επηρεάστηκε η ζωτικότητα του σπέρματος, οι τιμές της οποίας αυξήθηκαν στους επαναληπτικούς εμβολιασμούς, πιθανότατα λόγω της προοδευτικής αύξησης της ηλικίας των κάπρων παρά λόγω του εμβολιασμού. Επίσης, αν και παρατηρήθηκε μείωση στα χαρακτηριστικάτου σπέρματος 24 ώρες μετά από κάθε εμβολιασμό, οι τιμές τους κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα. Τέλος, όσον αφορά την in vivo επίδραση του εμβολιασμού των κάπρων στη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος τους, διαπιστώθηκεότι δεν επηρεάστηκε αρνητικά κατά τη διάρκεια ενός πλήρους σπερματογονικού κύκλου. Το μέγεθος της τοκετοομάδας δενπαρουσίασε σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων  πειραματικών ομάδων των συών, ενώ το ποσοστό τοκετών αυξήθηκεσημαντικά σην ομάδα των συών που γονιμοποιήθηκαν με σπέρμα που συλλέχθηκε 1-2 εβδομάδες μετά τον πρώτο εμβολιασμότων κάπρων και μειώθηκε στην ομάδα των συών που γονιμοποιήθηκαν με σπέρμα που συλλέχθηκε 5-6 εβδομάδες μετά τον πρώτο εμβολιασμό. Συμπερασματικά, ο εμβολιασμός των κάπρων παρέχει απόλυτη ασφάλεια, αφού δεν προκαλεί παρενέργειεςκαι δεν επηρεάζει αρνητικά τα χαρακτηριστικά και τη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος.  (EL)
The aim of this study was to investigate the effects of a commercial European Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) - inactivated vaccine on health status, semen characteristics and semen fertilizing capacity in vivo of boars. In a farrow to finish farm that suffered from chronic course of PRRS, 7 donor boars (1.1-2.2 years old) were initially twice vaccinated, with a 4 weeks interval. At the same time, all gilts / sows of the herd were, also, vaccinated. Boars were monitored for abnormal clinical signs 24 h prior to 15 days after each vaccination. Ejaculates were collected 24 h prior, 24 h after and 15 days after each vaccination and the semen characteristics were evaluated. A total of 305 sows were inseminated twice with the collected semen 2 weeks prior up to 6 weeks after the 1st vaccination. No systemic clinical signs and significant differences in semen characteristics, except of sperm viability, were noticed. After the 1st vaccination, sperm viability increased, but this was probably due to the increase of the age of 7 boars during the trial and not due to the vaccination. All semen characteristics were decreased 24h after each vaccination, but they were not lower than the value of accepted criteria semen quality. No change was noticed in sow's fertility parameters, apart from the farrowing rate, that was not, however, of clinical importance. In conclusion, the use of a PRRSV - inactivated vaccine in boars is safe and has not negative effects on health status and their semen characteristics neither on fertilizing capacity in vivo. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αναπαραγωγικό και Αναπνευστικό Σύνδρομο του χοίρου (EL)
Κάπρος (EL)
γονιμοποιητική ικανότητα (EL)
σπέρμα (EL)
εμβόλιο (EL)
semen (EN)
boar (EN)
vaccine (EN)
PRRS (EN)
fertility (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 62 Αρ. 3 (2011); 221-228 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 62 No. 3 (2011); 221-228 (EN)

Copyright (c) 2017 V. G. PAPATSIROS (Β. ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ), C. ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C. BOSCOS (Κ. ΜΠΟΣΚΟΣ), S. C. KYRIAKIS (Σ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.