Επιπολασμος αντισωμάτων έναντι της Coxiella burnetii στο γάλα και στον ορό και συσχέτιση με αναπαραγωγικούς δείκτες σε εκτροφές αγελάδων γαλακτοπαραγωγής της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Επιπολασμος αντισωμάτων έναντι της Coxiella burnetii στο γάλα και στον ορό και συσχέτιση με αναπαραγωγικούς δείκτες σε εκτροφές αγελάδων γαλακτοπαραγωγής της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας (EL)
Prevalence of Coxiella burnetii antibodies in bulk milk and blood serum and associations with reproductive indices in cow dairy herds of Central and Northern Greece (EN)

AMIRIDIS (Γ.Σ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ), G. S.
TSILIGIANNI (Θ. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ), Th.
VOUZARAS (Δ. ΒΟΥΖΑΡΑΣ), D.
DOVOLOU (Ε. ΝΤΟΒΟΛΟΥ), E.

Στην εργασία αυτή ερευνήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ποσοστό προσβολής (επιπολασμός) από C.burnetii σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Ογδόντα εκτροφές αγελάδων της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας συμμετείχαν οικειοθελώς στην έρευνα. Δείγματα γάλακτος συλλέχθηκαν από τη δεξαμενή γάλακτος της μονάδας και εξετάστηκαν για την παρουσία αντισωμάτων έναντι της C. burnetii με τη μέθοδο της ELISA. Αναλόγως του τίτλου των αντισωμάτων, οι μονάδεςκατατάχθηκαν σε 5 κατηγορίες: αρνητικές, 1,2,3 και 4. Για να ελέγξουμε το βαθμό προσβολής σε επίπεδο εκτροφής, επιλέχθηκαν2 μονάδες από κάθε κατηγορία από τα ζώα των οποίων συλλέχθηκαν δείγματα αίματος τα οποία εξετάστηκαν, όπως και ταδείγματα γάλακτος, για παρουσία αντισωμάτων. Στις μονάδες αυτές έγινε σύγκριση ορισμένων αναπαραγωγικών δεικτών μεταξύ οροθετικών και οροαρνητικών μονάδων. Επιπλέον, σε μια ομάδα κατηγορίας 3, συγκρίθηκαν οι αναπαραγωγικοί δείκτες σε ζεύγη οροαρνητικών - οροθετικών ζώων. Από την εξέταση των δειγμάτων γάλακτος, βρέθηκαν συνολικά 28 θετικέςμονάδες (35%), από τις οποίες οι 21 ανήκαν στις κατηγορίες 3 και 4. Το ποσοστό των οροθετικών ζώων στις εκτροφέςπαράλλασσε από 4.9% έως και 46.3%, ενώ οροθετικά ζώα ανιχνεύθηκαν και σε εκτροφές οι οποίες, με βάση την εξέταση τουγάλακτος, είχαν αρχικώς χαρακτηριστεί ως αρνητικές. Δε βρέθηκαν διάφορες στα ποσοστά αποβολών και στον απαιτούμενο αριθμό ΤΣ ανά εγκυμοσύνη. Διάφορες εντοπίστηκαν σε διάφορους αναπαραγωγικούς δείκτες, όμως αυτές μάλλον αποτυπώνουνδιαφορετικές αναπαραγωγικές πρακτικές και δε θα έπρεπε να αποδοθούν στην προσβολή από C. burnetii. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η προσβολή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής από C. burnetii είναι μάλλον υποκλινική ή ασυμπτωματική και προκαλεί ελάχιστες - ίσως καμία- οικονομικές απώλειες στον κτηνοτρόφο. Με δεδομένο, όμως, ότι η νόσος μεταδίδεται στον άνθρωπο (ζωοανθρωπονόσος) και η διασπορά της μπορεί να γίνει εύκολα, θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η διενέργεια, σε εθνικό επίπεδο, συστηματικής διερεύνησης του βαθμού προσβολής σε όλα τα είδη των μηρυκαστικών,με σκοπό τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό ή/και την εκρίζωση της. (EL)
 For the first time in Greece, we investigated the prevalence of Coxiella burnetii antibodies in milk and sera from dairy cattle herds located at central and northern parts of the country. Eighty herds were initially voluntary enrolled in the study and a bulk milk sample from each farm was assayed by ELISA for C burnetii antibodies. According to antibody titre, herds were classified into 5 categories: negative and grades 1,2,3 and 4 (ascending scale). To assess the prevalence within farms, two herds from each category were selected and blood samples were collected for antibody assessment. In these herds, some reproductive indices were compared between farms; in addition, comparisons were made in paired seropositive and seronegative animals from one grade 3 herd. Twenty three herds (35%) were found positive, 21 being in categories 3 and 4. The prevalence of seropositive animals between herds varied from 4.9 to 46.3%, even from farms initially characterized as negative, some positive animals were detected. Between farms, no differences were detected in the abortion rate or in the mean number of artificial inseminations (AI) per pregnancy. Some differences were found in other reproductive indices that were impossible to be biologically interpreted under the light of C. burnetii level of infection. From the results presented here, we infer that C. burnetii infection is likely asymptomatic in dairy cows causing minimal -if any- economic losses to farmers. However, since the disease is a zoonotic one, its spread can easily occur, a systematic surveillance, in all ruminant species, for the restriction or eradication of the disease should be undertaken in national level. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αντισώματα (EL)
αναπαραγωγή (EL)
αγελάδα (EL)
Coxiella burnetii (EL)
antibodies (EN)
cow (EN)
Coxiella burnetii (EN)
reproduction (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-13


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 62 Αρ. 4 (2011); 314-319 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 62 No. 4 (2011); 314-319 (EN)

Copyright (c) 2017 E. DOVOLOU (Ε. ΝΤΟΒΟΛΟΥ), Th. TSILIGIANNI (Θ. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ), D. VOUZARAS (Δ. ΒΟΥΖΑΡΑΣ), G. S. AMIRIDIS (Γ.Σ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.