Υποξεία δυσπεπτική οξέωση των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥποξεία δυσπεπτική οξέωση των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων (EL)
Subacute ruminai acidosis in dairy cows (EN)

KITKAS (Γ.Χ. ΚΙΤΚΑΣ), G. C.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), Ch.
VALERGAKIS (Γ.Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), G. E.
PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), N.

Η υποξεια ή υποκλινική δυσπεπτική οξέωση (Subacute Ruminai Acidosis, SARA) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεταβολικές νόσους των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και χαρακτηρίζεται από πτώση του pH του περιεχομένουτης μεγάλης κοιλίας (ΜΚ), λίγες ώρες μετά τη χορήγηση τροφής, κάτω από 5,5 (έως και 5). Από τη μελέτη της επιδημιολογίας της προκύπτει ότι η SARA απαντάται συχνότερα σε εντατικές εκτροφές και η εμφάνιση της, αν και έχει μελετηθεί μόνο σελίγες χώρες, είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου αποτελεί η πτώση του pH του περιεχομένου της ΜΚ κάτω από τα φυσιολογικά όρια, λόγω της υπέρμετρης αύξησης της συγκέντρωσης των πτητικών λιπαρών οξέων (ΠΛΟ) σε αυτό. Η αύξηση της συγκέντρωσης των ΠΛΟ μπορεί να οφείλεται είτε στην υπέρμετρη παραγωγή τους από τη χορήγησησιτηρεσίων πλούσιων σε ταχέως ζυμωμένους υδατάνθρακες είτε σε βραδεία απορρόφηση των ΠΛΟ από το τοίχωμα της ΜΚ είτε λόγω ελλιπούς προσαρμογής του σε υψιενεργειακά σιτηρέσια είτε λόγω βλάβης του. Σημαντικό ρόλο στην πρόκληση της νόσου φαίνεται να διαδραματίζουν και οι λεπτοτεμαχισμένες ζωοτροφές, οι οποίες δεν διεγείρουν επαρκώς τη μάσηση κατάτην πρόσληψη της τροφής και τον μηρυκασμό, με συνέπεια τη μικρή παραγωγή σιέλου, ο οποίος δρα ρυθμιστικά στο pH της ΜΚ. Η διάγνωση της SARA, σύμφωνα με τον ορισμό της, στηρίζεται στη μέτρηση του pH της ΜΚ σε συγκεκριμένο χρονικόδιάστημα μετά την παράθεση τροφής. Η συνεχής μέτρηση του pH για ερευνητικούς λόγους γίνεται είτε με τη δημιουργία μόνιμου συριγγίου στη ΜΚ, απ' όπου εισάγεται συσκευή μέτρησης pH, είτε με τη χορήγηση από το στόμα ειδικού βώλου-πομπού μέτρησης του pH, ο οποίος καταγράφει και αποστέλλει τις μετρήσεις σε υπολογιστή-δέκτη. Η δεύτερη μέθοδος, λόγωτου απαιτούμενου εξοπλισμού, προς το παρόν είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, ταυτόχρονα όμως, πολλά υποσχόμενη. Στην κλινική πράξη η συλλογή δείγματος περιεχομένου ΜΚ γίνεται είτε με τη χρήση στομαχικού καθετήρα είτε, ακόμη καλύτερα, μετά από παρακέντηση της ΜΚ. Οι επιπτώσεις της νόσου στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μείωση της γαλακτοπαραγωγής, την πτώση της λιποπεριεκτικότητας του παραγόμενου γάλακτος, την πρόκληση ενδονυχίτιδας και,κατά συνέπεια, χωλότητας κ.ά. Η αντιμετώπιση της SARA βασίζεται σε διαχειριστικά και διατροφικά μέτρα που στόχο έχουντην εξάλειψη των αιτιών της νόσου. (EL)
Subacute or subclinical ruminai acidosis (SARA) is one of the most important metabolic diseases of dairy cows, characterized by a decrease in pH of rumen fluid below 5.5 (up to 5), certain hours after feeding. SARA is commonly found in intensive livestock production systems; so far, its prevalence has been studied only in few countries and was found to be particularly high. The disease is caused by a decrease in rumen pH below normal level, due to an excessive increase of rumen volatile fattyacids (VFA) concentration. The increased concentration of VFA could be due to diets rich in easily fermentable carbohydrates or slow absorption of the VFA by the rumen wall, due to maladjustment in high energy diets. Finely chopped feeds that do not adequately stimulate mastication and rumination, resulting in less production of saliva that acts as a buffer of the rumen fluid pH, seem to play an important role in the etiology of the disease. The diagnosis of SARA, based on its definition, is established by rumen pH determination, at specific time intervals after feeding. Continuous pH data acquisition can be obtained, for research purposes only, by rumen cannulation and immersion in rumen fluid of a pH-meter that continuously transmits pH data to a computer. Alternatively, the pH-measuring device can be inserted orally into the rumen in a bolus form, which is also a transmittersending the pH data continuously to a computer. The latter method is very promising for clinical practice, but, unfortunately, is currently too expensive. It is easier and more affordable for practitioners to obtain a rumen fluid sample by either using a rumen tube or, preferably, by performing rumenocentesis, by which rumen fluid free of "contaminating" saliva is collected. Rumenocentesis is safe, easy to perform and more accurate than rumen tubing. The impact of SARA in dairy cows includes,amongst others, reduction of milk production, milk fat content depression, laminitis and, therefore, lameness, liver abscesses formation and, therefore, caudal vena cava syndrome, increased culling rate without any obvious cause etc. SARA treatment and prevention is mainly based on management and dietary measures that eliminate the causes of the disease. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γαλακτοπαραγωγές αγελάδες (EL)
υποξεια δυσπεπτική οξέωση (EL)
διάγνωση (EL)
πρόληψη (EL)
diagnosis (EN)
dairy cows (EN)
subacute ruminai acidosis (EN)
prevention (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-13


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 62, No 4 (2011); 352-362 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 62, No 4 (2011); 352-362 (EN)

Copyright (c) 2017 G. C. KITKAS (Γ.Χ. ΚΙΤΚΑΣ), N. PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), G. E. VALERGAKIS (Γ.Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), Ch. KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.