Παρουσία των Listeria spp. σε ψάρια του γλυκού νερού (Oncorhynchus mykìss και Carassius gibelio) και στο περιβάλλον ιχθυοπωλείων της Βόρειας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Παρουσία των Listeria spp. σε ψάρια του γλυκού νερού (Oncorhynchus mykìss και Carassius gibelio) και στο περιβάλλον ιχθυοπωλείων της Βόρειας Ελλάδας (EL)
Prevalence of Listeria spp. in freshwater T\s\v(Oncorhynchus my kiss and Carassius gibelio) and the environment offish markets in Northern Greece (EN)

ABRAHIM, A.
KIRKOUDIS (Ι. ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ), I.
PAPADOPOULOS (Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), Th.
SERGELIDIS (Δ. ΣΕΡΓΚΕΛΙΔΗΣ), D.
BITCHAVA (Κ. ΜΠΙΤΧΑΒΑ), K.

Στην παρούσα μελέτη, 405 συνολικά δείγματα από ψάρια του γλυκού νερού, το προσωπικό και το περιβάλλον ιχθυοπωλείων τριών πόλεων της Β. Ελλάδας εξετάστηκαν για την παρουσία των Listeria spp. Τα δείγματα αυτά ελήφθησαν136 από την επιδερμίδα και 136 από τη σάρκα 71 πεστρόφων (Oncorhynchus mykiss) και 65 κυπρίνων (Carassius gibelio), 20 από τα χέρια του προσωπικού, 27 από τα μαχαίρια, 22 από τις επιφάνειες εργασίας, 29 από ξύλινες κάσες, 15 από πλαστικέςκάσες, 18 από τα δάπεδα και 2 από καπάκια αποχετεύσεων. Listeria spp. απομονώθηκαν σε ποσοστό 10,62% των δειγμάτων,εκ των οποίων 0,99% ήταν L. monocytogenes, 6,69% L. seeligeri και 4,943% L. innocua, αντιστοίχως. L. Monocytogenes απομονώθηκε σε ποσοστό 3,54% των δειγμάτων του περιβάλλοντος και σε κανένα από τα δείγματα των ψαριών του γλυκού νερού και των χεριών του προσωπικού. Listeria spp. απομονώθηκε σε ποσοστό 1,54% των δειγμάτων από τη σάρκα των κυπρίνων (1,54% L. seeligeri), 18.46% των δειγμάτων από την επιδερμίδα των κυπρίνων (10,77% L. seeligeri και 7,69% L.innocua) και 8,45% των δειγμάτων από την επιδερμίδα των πεστρόφων (1,41% L. seeligeri και 7,04% L. innocua). Το υψηλότερο ποσοστό απομόνωσης των Listeria spp. από τα δείγματα του περιβάλλοντος τονίζουν τη σημασία των συνθηκών υγιεινής ώστε να ελαττωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης με L. monocytogenes στο επίπεδο λιανικής πώλησης. (EL)
In this study, a total of 405 samples from freshwater fish, personnel and environment were collected from retail fish markets in three cities in Northern Greece and they were examined for the presence of Listeria spp. They consisted of 136 samples from the skin and 136 from the flesh of 71 rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and 65 gibel carps (Carassius gibelio), 20 from workers' hands, 27 from workers' knives, 22 from working surfaces, 29 from wooden boxes, 15 from plastic boxes, 18 from floor surfaces and 2 from drainage lids. Listeria spp. was isolated from 10.62% of the samples, L. monocytogenes were 0.99%, 4.69% L. seeligeri and 4.94% L. innocua, respectively. L. monocytogenes was isolated from 3.54% of the environmental samples and none from fresh water fish and workers hands' samples. Listeria spp. was isolated from 1.54% of gibel carp flesh (1.54% L. seeligeri), from 18.46% of gibel carp skin (10.77% L. seeligeri and 7.69% L. innocua) and from 8.45% from rainbow trout skin samples (1.41% L. seeligeri and 7.04% L. innocua). The higher rate of isolation of Listeria spp. from the environmental samples emphasises the importance of sanitary conditions in order to reduce the risk of contamination by L. monocytogenes at the retail level. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Listeria spp. (EL)
ψάρια του γλυκού νερού (EL)
ιχθυοπωλεία (EL)
περιβάλλον (EL)
Listeria spp. (EN)
environment (EN)
fish markets (EN)
fresh water fish (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-13


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 61 Αρ. 1 (2010); 15-22 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 61 No. 1 (2010); 15-22 (EN)

Copyright (c) 2017 Th. PAPADOPOULOS (Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), A. ABRAHIM, D. SERGELIDIS (Δ. ΣΕΡΓΚΕΛΙΔΗΣ), I. KIRKOUDIS (Ι. ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ), K. BITCHAVA (Κ. ΜΠΙΤΧΑΒΑ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.