Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ποιότητα νερού και ασθένειες των ιχθύων (EL)
Water quality and fish diseases (EN)

ANGELIDIS (Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ), P.
VATSOS (Ι.Ν. ΒΑΤΣΟΣ), I. N.

Είναι γνωστό ότι πολλές παράμετροι της ποιότητας του νεροΰ μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην υγείατων εντατικώς εκτρεφόμενων ψαριών. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι μια απλή ανησυχία των ψαριών ή ακόμα καιεκδήλωση υψηλής θνησιμότητας. Παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη σοβαρότητα της κατάστασης είναι το είδος του ψαριού, ο χρόνος και το επίπεδο έκθεσης, καθώς και η συνεργική δράση άλλων συνθηκών καταπόνησης που ενδεχομένως συνυπάρχουν. Επιπροσθέτως, όταν αυτές οι παράμετροι βρίσκονται έξω από τα ανεκτά για κάθε είδος ψαριού επίπεδα, μπορούν ναπροκαλέσουν καταπόνηση σε αυτά, με αποτέλεσμα να εξασθενήσει το αμυντικό τους σύστημα, κάνοντας τα ευάλωτα σε πολλούς ευκαιριακά παθογόνους οργανισμούς.Το οξυγόνο αποτελεί τον κυριότερο περιοριστικό παράγοντα στην εκτροφή των ψαριώνκαι όταν τα επίπεδα του είναι κάτω από τα επιθυμητά για τα ψάρια όρια, προκαλούνται πολλές μορφολογικές, αλλά και φυσιολογικές μεταβολές. Αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στο νερό συνήθως συνυπάρχουν με μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου και μπορεί να προκαλέσουν αναπνευστική οξείδωση και νεφροκαλσίνωση. Η τελευταία χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη κοκκιωμάτων σε πολλά όργανα και ουρολιθίαση. Η αμμωνία προκαλεί προβλήματα κάτω από συνθήκες εντατικής εκτροφής καιιδιαίτερα όταν το νερό ανακυκλώνεται και το pH του είναι αυξημένο. Αυξημένα επίπεδα αμμωνίας στο νερό μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες αλλοιώσεις στα βράγχια και εκφυλιστικές αλλοιώσεις στο ήπαρ και το νεφρό. Ο υπερκορεσμός του νερού με αέρια, ανάλογα με το επίπεδο κορεσμού και το χρόνο έκθεσης, μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό φυσαλίδων στοδέρμα και τα βράγχια, καθώς και σε νεκρωτικές εστίες σε πολλά όργανα, εξαιτίας του σχηματισμού εμφράκτων λόγω φυσαλίδωνστο αίμα. Η ύπαρξη ρυπαντών στο νερό μπορεί, επίσης, να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στα ψάρια. Διάβρωση τωνπτερυγίων, επιδερμική υπερπλασία ή ανάπτυξη θηλωμάτων, εκφυλιστικές και νεκρωτικές αλλοιώσεις σε πολλά εσωτερικά όργανα είναι συνήθη ευρήματα που παρατηρούνται σε πολλές περιπτώσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης. Πολλοί από τους παράγοντεςπου έχουν αναφερθεί, καθώς και άλλοι, όπως η διατροφή και η κακή διαχείριση, μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνισηδυσμορφιών στα ψάρια, όταν αυτά εκθέτονται σε αυτούς τους παράγοντες στα πρώτα στάδια της ζωής τους. Ο προσεκτικός σχεδιασμός των εγκαταστάσεων, η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, αλλά και η εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής επιλογής μπορούν να μειώσουν ή και να εξαλείψουν πολλά από τα προβλήματα υγείας που προκαλούν αυτοί οι παράγοντες του νερού. (EL)
Certain water quality parameters are known to cause serious problems to fish, especially when they are living under intensive farming conditions. These problems range from discomfort of fish to heavy mortalities and factors, such as the fish species, the time and level of exposure and the synergic effect of other coexisting stressful conditions, play an important role. In addition, when these parameters are outside the preferable for each fish species range, they can induce stress to fish, compromising their immune system and making them vulnerable to many opportunistic pathogens. Oxygen is, probably, the main limiting factor under farming conditions and when its levels are below the preferable range for any fish species, many morphological, as well as physiological alterations develop. Increased levels of carbon dioxide in the water usually coexist with decreased levels of oxygen and can cause respiratory acidosis and nephrocalcinosis. The latter is characterized by the development of granulomas in many internal organs and urolithiasis. Ammonia usually causes problems under intensive farming conditions, especially when the wateris recirculated and the pH is high. Increased levels of ammonia in the water can cause extensive alterations in the gills and degenerative changes in the liver and kidney. Gas supersaturation of the water, depending on the level of saturation and the time of exposure, can result in the gas bubble disease. Formation of bubbles in the eyes, skin and gills and extensive necrotic areas inmany organs due to gas emboli are the main findings caused by this disease. Many contaminants in the water can, also, create serious problems to fish. Fin erosion, epidermal hyperplasia or papilloma and degenerative and necrotic alterations in many internalorgans are common findings observed in fish on many cases of water pollution. Many of the factors mentioned above, as well as others, such as nutrition and bad management, can result in abnormal development of the body offish, when exposed at their early life stages. Due to farming conditions, cultured fish tend to exhibit increased rate of body malformation compared to wild ones. Careful design of the facilities, use of specialized equipment and, probably, application of genetic selection program can minimize or even eliminate the effects these water parameters have on the cultured fish. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ποιότητα νερού (EL)
ασθένειες (EL)
ψάρια (EL)
water quality (EN)
fish (EN)
diseases (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-13


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 61 Αρ. 1 (2010); 40-48 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 61 No. 1 (2010); 40-48 (EN)

Copyright (c) 2017 I. N. VATSOS (Ι.Ν. ΒΑΤΣΟΣ), P. ANGELIDIS (Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.