Λεπτοσπείρωση: Ένα «νεο-αναδυομενο» σημαντικό νόσημα των ζώων και τον ανθρώπου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Λεπτοσπείρωση: Ένα «νεο-αναδυομενο» σημαντικό νόσημα των ζώων και τον ανθρώπου (EL)
Leptospirosis: An important re-emerging infection of animals and man (EN)

BURRIEL, A.
BISIAS (Γ. ΜΠΙΣΙΑΣ), G.
KONTOS (Β. ΚΟΝΤΟΣ), B.
KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.

 Η λεπτοσπείρωση, μια «νεο-αναδυόμενη» μόλυνση των ζώων και του ανθρώπου, προκαλείται από τον μικροοργανισμό Leptospira spp. Το γένος Leptospira περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 ορότυπους, με μηδαμινή ή ελάχιστη αντιγονική συγγένεια, οι οποίοι ταξινομούνται σε 8 παθογόνα είδη, που προκαλούν κλινική ή υποκλινική νόσο. Φυσική δεξαμενή του μικροοργανισμού στο περιβάλλον θεωρούνται κυρίως τα τρωκτικά, αλλά φορείς είναι και πολλά άλλα είδη ζώων. Οι φορείς απεκκρίνουν το μικροοργανισμό με τα ούρα τους, μολύνοντας το περιβάλλον. Στο περιβάλλον ο μικροοργανισμός επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν η θερμοκρασία παραμένει γύρω στους 25°C. Το ποσοστό μόλυνσης των ζώων στις διάφορες χώρες κυμαίνεται από 2% έως 46% ανάλογα με το είδος ζώου και την περιοχή. Στην Ελλάδα, πρόσφατες αναφορές στην οροθετικότητα περιστατικών αποβολών μικρών μηρυκαστικών, υποδηλώνουν ποσοστό μόλυνσης γΰρω στο 25%, ενώ τα αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ φαινομενικά υγιών παραγωγικών ζώων κυμαίνεται από 5,7% έως 16,2%. Συχνότεροι ορότυποι βρέθηκαν ναείναι οι Bratislava, Australis και Copenhageni. Στην Ελλάδα απαραίτητη είναι η συστηματικότερη μελέτη της λεπτοσπείρωσης, άρα και η δημιουργία επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής (κυρίως λόγω των πιθανών κλιματικών αλλαγών).  (EL)
Leptospirosis, a re-emerging infection of animals and man, is caused by one of 200 serotypes of Leptospira spp. The genus is currently divided into eight pathogenic species, infecting various animal species and man, either clinically or subclinically. Natural hosts of the microorganism are traditionally, but not exclusively, considered to be rodents. Infected animals excrete Leptospira in the environment, where it may remain for long periods of time, especially if temperatures are about 25°C. The reportedprevalence of infected animals from around the world is between 2% and 46%. In Greece, recent reports show a seropositivity among abortion cases of small ruminants around 25%, while the relevant percentage among apparently healthy food producing animals is between 5.7% and 16.2%. The most prevalent serotypes were Bratislava, Australis and Copenhageni, depending on the animal species. There is a need for more systematic study of the infection in Greece (especially with the possibility of the expected climatic changes to result in a temperature rise). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

λεπτόσπειρα (EL)
ζωονόσος (EL)
εκτρεφόμενα ζώα (EL)
βιβλιογραφική ανασκόπηση (EL)
leptospirosis (EN)
zoonosos (EN)
farm animals (EN)
review (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-13


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 61 Αρ. 1 (2010); 76-84 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 61 No. 1 (2010); 76-84 (EN)

Copyright (c) 2017 G. BISIAS (Γ. ΜΠΙΣΙΑΣ), S. K. KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), A. BURRIEL, B. KONTOS (Β. ΚΟΝΤΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.