Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Distal limb perfusion with amikacin in two horses (EN)

ZAMBOULIS (Δ.Α. ΖΑΜΠΟΥΛΗ), D. A.
DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ), N.

Η άρδευση του περιφερικού τμήματος του άκρου (Distal Limb Perfusion - DLP) ορίζεται ως η διαδικασία της χορήγησηςμίας φαρμακευτικής ουσίας σε μία συγκεκριμένη περιοχή αυτού που έχει απομονωθεί από τη συστηματική κυκλοφορία, μέσωτης εφαρμογής προσωρινής ίσχαιμης περίδεσης κεντρικά (Rubio-Martinez and Cruz 2006). Η DLP χρησιμοποιείται για την επίτευξηυψηλών συγκεντρώσεων μιας αντιμικροβιακής ουσίας σε έντονα σηπτικές καταστάσεις με παράλληλη μείωση των ανεπιθύμητωνσυστηματικών παρενεργειών αυτής (Errico et al. 2008). Τα τελευταία χρόνια, στην ιππιατρική, χρησιμοποιείται ως επικουρική μέθοδοςστην αντιμετώπιση σηπτικών καταστάσεων του περιφερικού τμήματος του άκρου με μεγάλη επιτυχία (Kramer 2006). Στην παρούσαεργασία, παρουσιάζονται δύο περιστατικά αποτελεσματικής αντιμετώπισης σηπτικής κατάστασης του μυοσκελετικού συστήματος,στα οποία εφαρμόστηκε DLP. Το περιστατικό 1 αφορά σε έναν ίππο με χρόνιας διαδρομής μετατραυματική, μερική απόσπαση τηςοπλής με παράλληλη διαπύηση των μαλακών μορίων. Το περιστατικό 2 αφορά σε πώλο με οστεομυελίτιδα του κυρίου μεταταρσίουμετά από ατύχημα με περιέλιξη σχοινιού. Τα δύο περιστατικά αντιμετωπίστηκαν με χειρουργικό καθαρισμό των σηπτικών εστιώνσε συνδυασμό με DLP και συστηματική αντιβιοθεραπεία. Στο περιστατικό 1, η DLP αφορούσε στην οπλή και η έγχυση έγινε στηνέξω παλαμιαία δακτυλική φλέβα με διάλυμα 125 mgαμικακίνης (Briklin®, Bristol-MyersSquibb) σε 30 mLφυσιολογικού ορού 0,9%. Στο περιστατικό 2, η DLP αφορούσε στο μετατάρσιο και η έγχυση έγινε στην έσω σαφηνή φλέβα με διάλυμα 250 mg αμικακίνης(Briklin®, Bristol-Myers Squibb) σε 60 mL φυσιολογικού ορού 0,9%. Η έκβαση των δύο περιστατικών ήταν καλή παρ' όλη τη δυσμενήτους πρόγνωση. Η DLP είναι μία απλή και αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης των σηπτικών καταστάσεων του περιφερικούάκρου του ίππου, η οποία εφαρμόζεται σήμερα με αυξανόμενη συχνότητα και πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. (EL)
Distal Limb Perfusion (DLP) involves the administration of a drug into the vasculature of a selected portion of thelimb that has been isolated from the systemic circulation by the application of a tourniquet (Rubio-Martinez and Cruz 2006). It is used to achieve high tissue concentrations of an antimicrobial in septic sites, while reducing undesirable systemic effects (Errico et al. 2008). DLP has been used as an adjunctive therapy in the treatment of sepsis improving greatly the outcome (Kramer 2006). In the present study, two cases of elimination of musculoskeletal sepsis are being presented. The first case is about a horse with chronic, partial hoof avulsion injury and infection of soft tissues. The second case is about a foal that presented with osteomyelitis of the third metatarsus bone. Both cases where treated with surgical debridment of the affected areas in conjuction with DLP and systemic therapy. For the first case, DLP targeted the hoof and it was performed through the lateral palmar digital vein with a solution of 125 mg of amikacin (Briklin®, Bristol-Myers Squibb) in 30 mL of 0,9% NaCl solution. For the second case, DLP targeted the metatarsus and it was performed through the medial saphenous vein with a solution of 250 mg of amikacin (Briklin®, Bristol-Myers Squibb) in 60 mL of 0,9% NaCl solution. The outcome of both patients was good despite their bad prognosis. DLP is a simple and effective method for treatment of septic conditions of the horse's distal limb, which is nowadays growing in popularity with promising results. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

άρδευση του περιφερικού άκρου (EL)
αμικακίνη (EL)
ίππος (EL)
horse (EN)
amikacin (EN)
regional limb perfusion (EN)
distal limb perfusion (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 61 Αρ. 2 (2010); 167-178 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 61 No. 2 (2010); 167-178 (EN)

Copyright (c) 2018 ZAMBOULIS DA, DIAKAKIS N (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.