Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ κατάσταση των όνων (Equus asinus) στην Ελλάδα (EL)
The status of Donkeys (Equus asinus) in Greece (EN)

ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ), G.
GELASAKIS (Α. Ι. ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ), A. I.
PAPADOPOULOS (ΕΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), E. I.

Στην εργασία παρουσιάζονται, για πρώτη φορά, στοιχεία σχετικά με τους εκτρεφόμενους όνους (Equus asinus) στην Ελλάδα. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου και προσωπικές συνεντεύξειςμε ιδιοκτήτες όνων. Διαπιστώθηκε, ότι ο πληθυσμός των όνων στην Ελλάδα παρουσίασε σημαντική μείωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Από 508.000 το 1955, υπήρχαν μόνο 14.570 όνοι το 2008, μείωση κατά 97%. Στα ζώα που εξετάστηκαν διαπιστώθηκε σημαντική παραλλακτικότητα στα φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά. Οι κυριότεροι λόγοι που διαμόρφωσαν τη σημερινή κατάσταση ήταν η ανυπαρξία οργανωμένου προγράμματος αναπαραγωγής για τους εγχώριους όνους σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη εισαγωγή αρσενικών γεννητόρων. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η υποβάθμιση της αξίας των εγχώριωνόνων, αλλά και η άγνοια βασικών αρχών υγιεινής και ορθής εκτροφής τους. Η υγεία και η ευζωία των όνων διέφεραν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις υφιστάμενες διαφορές σε πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο. Η "συναισθηματική" αξία των όνων για τους ιδιοκτήτες τους ήταν σημαντική, ενώ αναφέρθηκαν προβλήματα που σχετίζονταν με υποσιτισμό, παράσιτα και κακομεταχείριση των ζώων. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές τάσεις που προκύπτουν από τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας,καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι εγχώριοι όνοι θα πρέπει να μελετηθούν και να διατηρηθούν για λόγους επιστημονικούς, εθνικούς και κοινωνικούς. (EL)
The paper presents, for the first time, information about donkeys (Equus asinus) in Greece. Most of the information was obtained from interviews of donkey owners, using a purpose built questionnaire. The population of donkeys in Greece showeda remarkable decrease over the last decades. From 508,000 in 1955, there were only 14,570 in 2008, a decrease of 97%. The existing donkeys were characterised by a large diversity in phenotypes. The lack of any breeding programme for donkeys, the importation of jacks from foreign breeds, the loss of interest and under-appreciation, together with the ignorance of health and welfare needs of such animals were the main reasons that shaped the current status. The health and welfare status of donkeys differed enormously across different areas of Greece, reflecting differences in the cultural, economical and "emotional" importance of individual animals. It was revealed that many problems were associated with diseases originating in malnutrition, parasites and bad husbandry management. Moreover, current and future trends, resulting from social and economical developments in rural areas of Greece, are discussed. Given the trends currently affecting the status of donkeys in Greece we concluded that a conservation policy should be adopted, because the number of donkeys will continue to fall. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Όνοι (EL)
μεταχείριση (EL)
Ελλάδα (EL)
Greece (EN)
management (EN)
Donkeys (EN)
status (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 3 (2010); 212-219 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 3 (2010); 212-219 (EN)

Copyright (c) 2017 G. ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ), A. I. GELASAKIS (Α. Ι. ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ), E. I. PAPADOPOULOS (ΕΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.