Αιματολογικές παράμετροι σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με μετατόπιση ηνΰστρου αριστερά και ηπατική στεάτωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑιματολογικές παράμετροι σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με μετατόπιση ηνΰστρου αριστερά και ηπατική στεάτωση (EL)
Haematological findings in dairy cows with concurrent left abomasal displacement and hepatic lipidosis (fatty liver) (EN)

KALAITZAKIS, E
PANOUSIS, N
ROUBIES, N
KARATZIAS, H
GIADINIS, N
KALDRYMIDOU, E

Κατά το αρχικό στάδιο της γαλακτοπαραγωγής, οι περισσότερες γαλακτοπαραγωγές αγελάδες υψηλώναποδόσεων βρίσκονται σε αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς οι ενεργειακές απαιτήσεις για τη γαλακτοπαραγωγή αδυνατούννα καλυφθούν από τη διατροφή, με συνέπεια την κινητοποίηση του λιπώδους ιστού και την απελευθέρωση λιπαρών οξέων. Ηέντονη λιπόλυση οδηγεί σε υπερσυσσώρευση λιπιδίων στο ήπαρ, κατάσταση που ονομάζεται ηπατική στεάτωση (ΗΣΤ) ήλιπώδης εκφύλιση του ήπατος. Μεταξύ των πολλών σχετιζομένων με την ΗΣΤ παθολογικών καταστάσεων συγκαταλέγεταικαι η μετατόπιση του ηνΰστρου αριστερά (ΜΗΑ), κατάσταση αρκετά συχνή και με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Ηανορεξία που προκαλεί η ΜΗΑ οδηγεί σε περαιτέρω επιδείνωση του αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου, η οποία καταλήγεισε σοβαρού βαθμού ΗΣΤ. Ακόμα και μετά την επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση της ΜΗΑ, σε πολλές αγελάδες ηκλινική εικόνα δε βελτιώνεται και αυτό σχετίζεται και με τη σοβαρότητα της ΗΣΤ. Η ΜΗΑ επηρεάζει το ισοζύγιο υγρών τουζώου, την κλινική και αιματολογική του εικόνα, ενώ η συνύπαρξη διαφόρου βαθμού ΗΣΤ αποτελεί βασική παράμετρο πουεπιπλεκειτη νόσο και επηρεάζει την πρόγνωση. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες σχετικές με τα ευρήματα της αιματολογικήςεξέτασης σε περιστατικά με ΜΗΑ ή με ΗΣΤ. Υπάρχει όμως σημαντική έλλειψη δεδομένων που να αφορούν περιπτώσεις ταυτόχρονηςπροσβολής των αγελάδων από ΜΗΑ και ΗΣΤ. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των αιματολογικώνπαραμέτρων σε περιστατικά αγελάδων με συνύπαρξη ΜΗΑ και ΗΣΤ διαφόρου βαθμού, και η σύγκριση των ευρημάτωνμεταξύ των ζώων που ιάθηκαν μετεγχειρητικά κι εκείνων που πέθαναν. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 68 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής,φυλής Holstein, με ΜΗΑ και 110 ζώα ίδιας φυλής ως μάρτυρες. Από κάθε ζώο λήφθηκαν δείγματα αίματος, απότη σφαγίτιδα φλέβα και ήπατος, μέσω λαπαροτομής κατά τη χειρουργική αποκατάσταση της ΜΗΑ και μέσω διαδερμικήςβιοψίας στους μάρτυρες. Η αιματολογική εξέταση έγινε με αυτόματο αναλυτή. Στα δείγματα ηπατικού ιστού έγινε ιστοπαθολογικήεξέταση και υπολογίστηκε ημιποσοτικά, με κατάλληλη μέθοδο κατά τη μικροσκόπηση, η σοβαρότητα της ΗΣΤ. Επιπλέον,στον ηπατικό ιστό έγινε και βιοχημικός προσδιορισμός των ολικών λιπιδίων και των τριγλυκεριδίων. Όλα τα ζώα με ΜΗΑπαρουσίασαν ΗΣΤ, ενώ σοβαρού βαθμού ΗΣΤ παρατηρήθηκε σε όλα τα ζώα που τελικά πέθαναν. Στην πλειονότητα τους, οιαιματολογικές παράμετροι είχαν τιμές εντός των φυσιολογικών ορίων. Με εξαίρεση τις τιμές του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης,δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διάφορες ανάμεσα στα ζώα με ΜΗΑ και ΗΣΤ και στους μάρτυρες.Επίσης, δεν καταγράφηκαν σημαντικές διάφορες στις αιματολογικές παραμέτρους ανάμεσα στα ζώα που ιάθηκαν και σεαυτά που πέθαναν. (EL)
The main aim of the present field study was to evaluate various haematological parameters in cows with left abomasal displacement (LDA) and concurrent hepatic lipidosis (fatty liver) of different severity. A further objective was to compare these haematological values among animals with concurrent LDA and fatty liver that finally died or recovered. Sixty eight Holstein dairy cows with LDA and 110 control cows were included in the study. Blood and liver biopsy samples were obtained during standing LDA surgery. Liver tissue was examined histologically and classified according to the severity of fatty liver. Haematological analysis and biochemical determination of total lipids and triglycerides concentration of liver tissue were performed. The majority of the haematological parameters evaluated were within normal range. Haematocrit and haemoglobin median values were significantly lower in all LDA cows compared to controls, but no difference was recorded among fatty liver severity groups. Haematological parameters showed no significant difference in animals that finally died compared to the ones that recovered. Haematological parameters were not significantly influenced by the concurrence of LDA and fatty liver in dairy cows. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μετατόπιση ηνύστρου αριστερά (EL)
ηπατική στεάτωση (EL)
Αιματολογία (EL)
αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (EL)
LDA (EN)
dairy cows (EN)
haematology (EN)
fatty liver (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 4 (2010); 301-307 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 4 (2010); 301-307 (EN)

Copyright (c) 2018 E KALAITZAKIS, N PANOUSIS, N GIADINIS, N ROUBIES, E KALDRYMIDOU, H KARATZIAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.