Περίπτωση αδενώματος της υπόφυσης σε ηλικιωμένους επίμυς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Περίπτωση αδενώματος της υπόφυσης σε ηλικιωμένους επίμυς (EL)
Pituitary adenoma in aged rats. A case report (EN)

KATSIMPOULAS, M
PARONIS, E
KOSTOMITSOPOULOS, N
ALEXAKOS, P
FOTEINOU, M

Η εμφάνιση αδενώματος της υπόφυσης αποτελεί νοσολογική οντότητα που μπορεί να εμφανιστεί σε ηλικιωμένουςή υπερήλικες επιμυς αδιακρίτως φΰλου. Η συχνότητα εμφάνισης του αδενώματος ποικίλλει ανάλογα με το φΰλο, τη φυλή, αλλάκαι τις συνθήκες στέγασης των ζώων. Εκτός από τους επιμυς είναι δυνατό να εμφανιστεί και σε άλλα είδη τρωκτικών, όπως στονκρικητό, στο ινδικό χοιρίδιο και στο μυ. Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η παρουσίαση περιστατικού αδενώματος της υπόφυσηςσε ομάδα υπερήλικων επιμυων, που παρατηρήθηκε στη Μονάδα Ζωικών Προτύπων του Κέντρου Πειραματικής Χειρουργικήςτου Ιδρύματος Ιατρό βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Κατά την περιοδική κλινική παρατήρηση των ζώωντης εκτροφής διαπιστώθηκε ότι πέντε θηλυκοί επιμυες, ηλικίας 18-24 μηνών, παρουσίαζαν καχεξία διαφόρου βαθμού, διαταραχέςτης κινητικότητας και αμφοτερόπλευρη τύφλωση. Κατά τη νεκροτομική εξέταση των ζώων βρέθηκε ότι η υπόφυση ήτανδιογκωμένη, έντονα ερυθρή, με αιμορραγικές κατά τόπους εστίες, εντοπισμένη κάτω από το στέλεχος του εγκεφάλου καιτην παρεγκεφαλίδα που συνυπήρχε με ατροφία του αντίστοιχου τμήματος του εγκεφάλου και συμπίεση των οπτικών νεύρων.Κατά την ιστολογική εξέταση του μορφώματος, που πραγματοποιήθηκε μετά από χρώση με αιματοξυλίνη-ηωσίνη, διαπιστώθηκεότι πρόκειται για νεοπλασματική εξεργασία, τα κύτταρα της όποιας ήταν μικρού, ως επί το πλείστον, μεγέθους με υποστρόγγυλους πυρήνες, αδρό δίκτυο χρωματίνης και ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα. Τα νεοπλασματικά κύτταρα είχαν αναπτυχθεί σε δοκίδες ή αθροίσεις και είχαν περιαγγειακή εντόπιση. Σε περαιτέρω ανοσοϊστοχημικό έλεγχο διαπιστώθηκε έντονη διάχυτη θετικήαντίδραση στη συναπτοφυσίνη. Τα ευρήματα αυτά συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης αδενώματος της υπόφυσης. Η ανάπτυξη αδενώματοςτης υπόφυσης στα μικρά τρωκτικά που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς αποτελεί μη αναστρέψιμη σοβαρή παθολογική κατάσταση. Αντίθετα, ζώα που χρησιμοποιούνται ως ζώα εργαστηρίου και εμφανίζουν αδένωμα της υπόφυσης μπορεί να θεωρηθούνπολύτιμα πρότυπα για τη μελέτη της νόσου στον άνθρωπο. (EL)
The prevalence of neoplastic disease in the rat is well defined, because this species has been routinely used for decades in large-scale carcinogenic, aging and toxicological studies. Stock and strain-specific differences in the prevalence of some types of tumors are well documented. Pituitary adenoma is a neoplastic lesion which can be observed in older or aged rats of both sexes. In addition to sex, strain, diet, genetic factor, breeding history and accommodation may also play a role. Pituitary adenoma can also affect hamster, guinea pig and mice. The aim of this article is to report an incidence of pituitary adenomas, which was observed in a rat breeding colony of the Center for Experimental Surgery of the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens. During the clinical examination five female Wistar rats, at the age of 18 to 24 months old, expressed anorexia, weight loss, ataxia and bilateral blindness. At necropsy, the pituitary gland was enlarged with lobulations, often dark red to brown and hemorrhagic in appearance. In some cases there was a marked compression of the overlying mesencephalon. Histological examination with haematoxylin-eosin were observed cords and nests of glandular cells bound by strands of connective tissue, with an abundant capillary network. On immunohistochemical examination were observed strong positive reaction of synaptophysin. Findings were similar to pituitary adenoma. Pituitary adenoma is a serious non-reversible disease leading to the death of the animal. Laboratory animals with pituitary adenomas can be used as models in research of human pituitary adenoma. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

υπόφυση (EL)
υπερήλικες επίμυες (EL)
αδένωμα (EL)
aged rats (EN)
pituitary (EN)
adenoma (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 59 Αρ. 1 (2008); 58-63 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 59 No. 1 (2008); 58-63 (EN)

Copyright (c) 2018 M KATSIMPOULAS, M FOTEINOU, E PARONIS, P ALEXAKOS, N KOSTOMITSOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.