Τρόφιμα ως πιθανή πηγή μόλυνσης των θηλαστικών με τoν ιό γρίπης Η5Ν1

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤρόφιμα ως πιθανή πηγή μόλυνσης των θηλαστικών με τoν ιό γρίπης Η5Ν1 (EL)
Food as a passible source af H5N1 influenza virus infection in mammals (EN)

PENSAERT, M.
KYRIAKIS, C. S.
van REETH, K.

Τα πρόσφατα κρούσματα γρίπης ανθρώπων και άλλων θηλαστικών από τον υψηλής λοιμογόνου ικανότητας ιό της γρίπης των πτηνών Η5Ν1 έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικάμε την ασφάλεια της κατανάλωσης των πτηνοτροφικών προϊόντων.Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η συλλογή και παρουσίαση πληροφοριών αναφορικά με τον κίνδυνο της προσβολής των ανθρώπων από τον ιό Η5Ν1 μέσω της στοματικής οδού. Η παρουσίατου ίου στα εδώδιμα πτηνοτροφικά προϊόντα και οι αλλαγές εισόδου του ίου μέσω του γαστροεντερικου σωλήνα (Gl), καθώς και οι πιθανότητες της εισαγωγής του μέσω του γαστροεντερικου σωλήνα (Gl), από απόψεως λοιμογόνου ικανότητας, είναι τα κυρία σημεία εστίασης. Η μετάδοση του Η5Ν1 από τα πτηνά στον άνθρωπο είναι σπάνια και έχει συνδυαστεί με την πολύ στενή επαφή του ανθρώπου με τα ασθενή ζώα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι πλέον πιθανοί οδοί εισόδου του ίου είναι η στοματοφαρυγγική και/ή οι ιστοί του αναπνευστικού σωλήνα όπου μπορεί να συμβεί η αντιτυπωση του ίου και να οδηγήσει σε κλινικά συμπτώματα. Όμως, ο μικρός αριθμός περιστατικών σε ανθρώπους σε σύγκριση με το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή από τον ιό Η5Ν1 ζώα, αποδεικνύει καθαρά ότι δεν υφίσταται εύκολα αποδεκτή θύρα εισόδου. Η πιθανότητα εισόδου του ίου μέσω του Gl σωλήνα έχει προταθεί, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί ότι ο ιός μπορεί να αντιτυπωθεί στο έντερο του ανθρώπου.Η ύπαρξη διάρροιας σε μερικούς ασθενείς και η εύρεση του ίίκου RNA σε ληφθέν υλικό (swabs) από το έντερο και το ορθό τριών ασθενών δεν επιτρέπει να εξαχθεί, με ασφάλεια, συμπέρασμα ότι ο Gl σωλήνας μπορεί χρησιμεύει ως θύρα εισόδου ή όργανο στόχου. Περαιτέρω, τα περιστατικά της νόσου σε ανθρώπους δεν έχουν καθαρά ή οριστικά συνδεθεί με την κατανάλωση κρέατος πτηνών. Είδη αιλουροειδών, αφετέρου, έχουν φυσικά και πειραματικά μολυνθεί μετά την κατανάλωση προσβεβλημένων πτηνών. Όμως, επίσης και σε αυτά τα θηλαστικά, δεν επιβεβαιώθηκε ότι το έντερο ήταν η αρχική θύρα εισόδου χου ίου. Συμπερασματικά, η πιθανότητα ο εντερικός σωλήνας να χρησιμεύει στα θηλαστικά ως θύρα εισόδου παραμένει απίθανο, μιας και δεν υπάρχει καμία πειστική απόδειξη όχι οι ιστοί του GI σωλήνα μπορεί να υποστηρίζουν την αντιτύπωση του ίου. Όμως, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι τρόφιμα τα οποία περιέχουν τον ιό μπορεί να αποτελέσουν πηγή μόλυνσης όταν περνούν τους στοματο-φαρυγγικούς ιστούς, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ως σημεία-σχόχοι για την αντιτύπωση του ιού. (EL)
The recent infections of humans and other mammals with die highly padiogenic H5N1 avian influenza virus have raised questions about the safety of the consumption of poultry products. The aim of this review is to collect and present information regarding the risk of infection in humans with H5N1 virus via the oral route. The presence of virus in edible poultry products and the chances for viral entry via the gastrointestinal (GI) tract, from a pathogenetic point of view, are the main focus points. The transmission of H5N1 from poultry to humans is a rare event which has been associated with very close contact with infected animals. It is generally accepted that the most likely candidate routes for the virus entry are the oropharygeal and/or respiratory tract tissues where virus replication may occur and leading to clinical symptoms. However, the low number of human cases, compared to the high number of humans that have been exposed to H5N1 virus infected animals, shows clearly that a readily accessible portal of entry does not exist. The possibility of virus entry through the GI tract has been proposed, but, so far, no proof that the virus can replicate in the human intestines has been shown. The presence of diarrhoea in several patients and the detection of viral RNA in the intestines and rectal swabs of 3 patients do not allow one to safely conclude that the GI tract can serve as a portal of entry or a target organ. Furthermore, the occurrence of disease has not clearly or definitely been associated with the consumption of poultry meat in any human case. Feline species, on the other hand, have been naturally and experimentally infected after the consumption of infected poultry. However, also in these mammals, it was not established that the intestine is the initial portal of entry of the virus. In conclusion, the possibility that the intestinal tract serves as a portal of entry in mammals remains unlikely, since there is no convincing evidence that the GI tract tissues can support virus replication. It can, however, not be excluded that food containing virus may be a source of infection when passing oropharyngeal tissues, which have been identified as target sites for virus replication. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Τρόφιμα (EL)
θηλαστικά (EL)
γρίπη πτηνών (EL)
avian influenza (EN)
mammals (EN)
Food (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 3 (2007); 220-231 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 3 (2007); 220-231 (EN)

Copyright (c) 2017 M. PENSAERT, C. S. KYRIAKIS, K. van REETH (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.