Αποδόσεις και χαρακτηριστικά του σφαγίου παχυνόμενων κουνελιών μετά από την ενσωμάτωση φυσικού ζεόλιθου (κλινοπτιλόλιθος) στο σιτηρέσιό τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποδόσεις και χαρακτηριστικά του σφαγίου παχυνόμενων κουνελιών μετά από την ενσωμάτωση φυσικού ζεόλιθου (κλινοπτιλόλιθος) στο σιτηρέσιό τους (EL)
Performance and carcass characteristics of growing rabbits as affected by the dietary inclusion of a natural zeolite (EN)

FORTOMARIS (Π. ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ), P.
ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ), G.
FLOROU-PANERI (Π. ΦΛΩΡΟΥ - ΠΑΝΕΡΗ), P.
CHRISTAKI (Ε. ΧΡΗΣΤΑΚΗ), E.

Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ενός ελληνικού φυσικού ζεόλιθου (κλινοπτιλόλιθος) στις αποδόσεις και τα χαρακτηριστικά του σφαγίου παχυνόμενων κουνελιών που εκτράφηκαν κάτω από εντατικές συνθήκες (ημι-εντατικό σύστημα εκτροφής) σε μια εμπορική κονικλοτροφική εκμετάλλευση. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά τρία σιτηρέσια: το σιτηρέσιό C, που ήταν ένα σύνηθες εμπορικό σιτηρέσιό (μείγμα ανάπτυξης- πάχυνσης κουνελιών) και αποτελούσε το σιτηρέσιο-μάρτυρα του πειραματισμού και τα σιτηρέσια L και Η, στα οποία ενσωματώθηκε ο φυσικός ζεόλιθος σε ποσοστό 1,25% και 2,5%, αντίστοιχα. Εβδομήντα-δυο (72) New Zealand χ Californian κουνέλια, τα οποία είχαν απογαλακτιστεί στην ηλικία των 35 ημερών, κατανεμήθηκαν ισάριθμα με βάση το σωματικό τους βάρος σε τρεις μεταχειρίσεις (ομάδες του πειραματισμού) αντίστοιχες των σιτηρεσίων που καταρτίστηκαν (μεταχειρίσεις C, L και Η). Σε κάθε ομάδα υπήρχαν τρεις επαναλήψεις με οκτώ ζώα η καθεμία (υποομάδες του πειραματισμού). Η διάρκεια του πειραματισμού ήταν 8 εβδομάδες. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν περιελάμβαναν την καταγραφή της αύξησης των κουνελιών, της κατανάλωσης τροφής, του δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής, καθώς και της θνησιμότητα τους κατά τη διάρκεια του πειραματισμού. Στο τέλος του πειραματισμού τα κουνέλια σφάχτηκαν στο σφαγείο της επιχείρησης. Από κάθε μεταχείριση επιλέχθηκαν τυχαία έξι σφάγια κουνελιών στα οποία έγιναν μετρήσεις που αφορούσαν στα χαρακτηριστικά του σφαγίου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής διαπιστώθηκε ότι η ενσωμάτωση του φυσικού ζεόλιθου στο σιτηρέσιό των παχυνόμενων κουνελιών δεν επηρέασε την αύξηση και τα χαρακτηριστικά του σφαγίου τους, ενώ οδήγησε σε υποβάθμιση του δείκτη μετατρεψιμότητας και σε αύξηση της θνησιμότητας τους.  (EL)
The objective of this study was to assess the effect of a diet containing a clinoptilolite rich material (tuff) on growth and carcass characteristics of fattening rabbits. Three diets were formulated; diet C was a standard commercial diet that served as control, while diet L contained 1.25% natural zeolite (NZ) and diet Η contained 2.5% NZ. Seventy-two New Zealand χ Californian rabbits were used after weaning at 35 days of age. They were randomly allocated into three groups (n=24, with three replicates of four male and four female rabbits each, balanced for body weight) according to the above dietary treatments. All rabbits were weighed individually on weaning and thereafter on weekly basis. Feed intake was monitored weekly on subgroup basis. The experiment lasted 8 weeks. Performance traits and mortality level were recorded in the aforementioned period. In the end of this period all rabbits were stunned and slaughtered to obtain the European carcass weight. Six carcasses per group (two per subgroup, one male and one female) were randomly selected for the determination of carcass characteristics. The results of the current study showed that the incorporation of a clinoptilolite rich tuff (natural zeolite) in the diet of growing rabbits did not affect their growth or the carcass characteristics, whereas feed efficiency and mortality level were negatively affected. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κουνέλια (EL)
αποδόσεις (EL)
χαρακτηριστικά σφαγίου (EL)
κλινοπτιλόλιθος (EL)
Rabbits (EN)
clinoptilolite (EN)
carcass characteristics (EN)
growth (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 3 (2007); 244-256 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 3 (2007); 244-256 (EN)

Copyright (c) 2017 P. FORTOMARIS (Π. ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ), G. ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ), E. CHRISTAKI (Ε. ΧΡΗΣΤΑΚΗ), P. FLOROU-PANERI (Π. ΦΛΩΡΟΥ - ΠΑΝΕΡΗ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.