Αξιολόγηση συστήματος στέγασης ζώων εργαστηρίου σε ατομικά αεριζόμενους κλωβούς - Εμπειρία ενός έτους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Αξιολόγηση συστήματος στέγασης ζώων εργαστηρίου σε ατομικά αεριζόμενους κλωβούς - Εμπειρία ενός έτους (EL)
Evaluation of individually ventilated caging system for laboratory animals - One year's experience (EN)

APERGIS (Ι. ΑΠΕΡΓΗΣ), I.
PARONIS (Ε. ΠΑΡΩΝΗΣ), E.
ALEXAKOS (Π. ΑΛΕΞΑΚΟΣ), P.
KOSTOMITSOPOULOS (Ν.Γ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ), N. G.

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος στέγασης αποτελεί ένα από τα βασικά διλήμματα μιας καινούριας ή υπό ανακαίνιση μονάδας εκτροφής και χρησιμοποίησης μικρών ζώων εργαστηρίου. Η υγεία και ευζωία των στεγαζόμενων ζώων, ο διαθέσιμος χώρος και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του, η κάλυψη των ερευνητικών αναγκών, αλλά και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εμπλεκομένων αποτελούν βασικά κριτήρια, που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την τελική επιλογή. Δεδομένου ότι η αγορά ενός συστήματος στέγασης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική επένδυση, αυτή θα πρέπει να γίνεται αφού προηγουμένως έχει πραγματοποιηθεί η σχετική μελέτη κόστους/οφέλους και έχει γίνει πρόβλεψη για την κάλυψη των ερευνητικών απαιτήσεων για μία τουλάχιστον δεκαετία. Η Μονάδα Ζωικών Προτύπων του Κέντρου Πειραματικής Χειρουργικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνώντης Ακαδημίας Αθηνών, μετά από συστηματική έρευνα αγοράς, επέλεξε ως αποκλειστικό σύστημα στέγασης των μικρών τρωκτικών το σύστημα των ατομικά αεριζόμενων κλωβών. Μετά από εμπειρία ενός και πλέον χρόνου, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του συστήματος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες. Ως κριτήρια αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν η δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων χώρων της εγκατάστασης, η δυνατότητα υποστήριξης διαφορετικών ερευνητικών πρωτοκόλλων με το μικρότερο δυνατό κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ των στεγαζόμενων ζώων, η ευκολία στο χειρισμό και στην εν γένει διαχείριση του συστήματος και η διασφάλιση της επαγγελματικής υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων με το σύστημα αυτό. Το σύστημα των ατομικά αεριζόμενων κλωβών παρέχει σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης του διαθέσιμου χώρουπου υπάρχει στην εγκατάσταση, διασφαλίζει τόσο την υγεία όσο και την ευζωία των στεγαζόμενων ζώων και είναι ευέλικτο στην υποστήριξη ποικίλων ερευνητικών πρωτοκόλλων, ακόμα και με ζώα διαφορετικού επιπέδου υγείας. Είναι σχετικά εύχρηστο για το προσωπικό που το διαχειρίζεται, παρόλο που απαιτείται περισσότερος χρόνος για την αλλαγή των κλωβών, αλλά και για την εν γένει συντήρηση και τον καθαρισμό του. Τέλος, διασφαλίζει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των χρηστών. (EL)
During the last decades, the use of individually ventilated caging system has become more and more attractive for housing laboratory rodents. Since the Animal Facility of the Centre for Experimental Surgery of the Foundation of Biomedical Research of the Academy of Athens was totally equipped with individually ventilated caging units, it was decided, after one year and a half of working experience, to perform an evaluation of the system, based on specific criteria. Individually ventilated caging system can contribute to the increased number of laboratory rodents housed within the animal facility by making better use of the available space, which is not always dedicated to animals. The system is flexible for the simultaneous support of research protocols with different microbiological status with the minimum risk for cross contamination between animals. Special attention has to be given to its maintenance and monitoring. Individually ventilated caging units are ergonomically suitable and they reduce the exposure of personnel to airborne allergens. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σύστημα ατομικά αεριζόμενων κλωβών (EL)
μονάδα εκτροφής (EL)
ζώα εργαστηρίου (EL)
individually ventilated caging system (EN)
animal facility (EN)
laboratory animals (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 57 Αρ. 2 (2006); 165-169 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 57 No. 2 (2006); 165-169 (EN)

Copyright (c) 2017 N. G. KOSTOMITSOPOULOS, E. PARONIS, P. ALEXAKOS, I. APERGIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.