Οι κυριότερες μυκοτοξινώσεις στους χοίρους: μεταβολισμός και τοξινοκινητικη των υπευθύνων μυκοτοξινών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι κυριότερες μυκοτοξινώσεις στους χοίρους: μεταβολισμός και τοξινοκινητικη των υπευθύνων μυκοτοξινών (EL)
Mycotoxicosis of swine. Metabolism and toxicokinetics of their causative mycotoxins (EN)

TZIKA (Ε. Δ. ΤΖΗΚΑ), E. D.
SAOULIDIS (Κ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ), K.
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C.
TASSIS (Π. Δ. ΤΑΣΣΗΣ), P. D.
KRITAS (Σ. Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.
KYRIAKIS (ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ.Κ.), S. C.

Οι μυκοτοξίνες είναι δευτερογενείς μεταβολίτες των μυκήτων που αναπτύσσονται σε διάφορες βασικές ζωοτροφές (συχνότερα στο καλαμπόκι, στο σιτάρι, στο κριθάρι κ.λπ.), οι οποίες χρησιμοποιούνται στα σιτηρέσια των χοίρων. Αναπτύσσονται είτε κατά την καλλιέργεια είτε κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση των δημητριακών καρπών. Οι μυκοτοξίνες προσβάλλουν το 25% της παγκόσμιας παραγωγής δημητριακών καρπών προκαλώντας εκτεταμένες οικονομικές απώλειες. Οι κυριότερες μυκοτοξίνες πουπροκαλούν κλινικά συμπτώματα στους χοίρους είναι: από την ομάδα των αφλατοξινών η αφλατοξίνη Βΐ 5 από την ομάδα των τριχοθεσινών η δεοξυνιβαλενόλη (DON) και η ζεαραλενόνη (ZEN), από τις ωχρατοξίνες η ωχρατοξίνη Α (ΟΤΑ) και από τις φουμονισίνες η φουμονισίνη Bj. Η επίδραση των μυκοτοξινών στους χοίρους εξαρτάται από την έκταση και το ρυθμό απορρόφησης τους, από την κατανομή, τη σύνδεση ή την εντόπιση τους σε διάφορους ιστούς και από τον τρόπο αποβολή τους. Το ποσοστό συμμετοχής των παραπάνω διεργασιών, οι οποίες συμβάλλουν στην κινητική των τοξινών, εξαρτάται από τις χημικές και φυσικές τους ιδιότητες, καθώς και από την αλληλεπίδραση τους με τους ιστούς που είναι υπεύθυνοι για το μεταβολισμό και την απομάκρυνση τους. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η καταγραφή των κυριότερων σταδίων του μεταβολισμού και η διερεύνηση της τοξινοκινητικής των παραπάνω μυκοτοξινών στους χοίρους. Επιπλέον,αναφέρονται τα συχνότερα κλινικά συμπτώματα που προκαλούνται στις περιπτώσεις των αντίστοιχων μυκοτοξινώσεων των χοίρων. (EL)
Mycotoxins are secondary metabolites produced by fungi of various genera, when they grow on agricultural products, especially grains which are mainly used as pig ratios' raw materials, before or after harvest or during transportation or storage. Mycotoxins affect up to 25% of the world's crop production causing extensive economical losses globally. The mycotoxins, which are of high significance for swine populations and are usually found in higher concentrations in swine feed raw materials (cereals, such as corn, barley etc.), are: aflatoxins and especially aflatoxin Bl 5 trichothecenes and principally deoxynivalenol (DON), zearalenone (ZEN), ochratoxins and particularly ochratoxin A (OTA), fumonisins and mainly fumonisin Bj. The fate of a toxin after consumption via feed by pigs depends upon the extent and rate of its absorption, its distribution, its binding or localization in tissues, its biotransformation and its excretion processes, including transmission in swine-derived food products. The rate of each of these events, which contributed to both pharmacokinetics and pharmacodynamics of the toxin, is determined by the chemical and physical properties of the compounds and by interaction with tissue responsible of metabolism or elimination. The aim of this review is to emphasize on the basic stages of the metabolism and the pathways of the toxicokinetics of certain mycotoxins. Moreover, the most frequent clinical signs seen in pigs, due to the most important mycotoxins occurring in swine farms, are pointed out. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μυκοτοξίνες. (EL)
χοίροι (EL)
Μυκοτοξινώσεις (EL)
μεταβολισμός (EL)
τοξινοκινητικη (EL)
Mycotoxicosis (EN)
swine (EN)
mycotoxins (EN)
toxicokinetics (EN)
metabolism (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-30


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 4 (2005); 325-338 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 4 (2005); 325-338 (EN)

Copyright (c) 2017 P. D. TASSIS, C. ALEXOPOULOS, S. K. KRITAS, E. D. TZIKA, K. SAOULIDIS, S. C. KYRIAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.