Η διαχείριση των εγκαταστάσεων στέγασης και χρησιμοποίησης ζώων εργαστηρίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η διαχείριση των εγκαταστάσεων στέγασης και χρησιμοποίησης ζώων εργαστηρίου (EL)
Laboratory animal facility management (EN)

KOSTOMITSOPOULOS (Ν.Γ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ), N. G.

Η διαχείριση μιας εγκατάστασης, στην οποία στεγάζονται και χρησιμοποιούνται ζώα εργαστηρίου, αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία που ως στόχο έχει τη διασφάλιση τόσο της σωστής χρησιμοποίησης των ζώων, με την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και των ηθικών αρχών, όσο και της ποιότητας των αποτελεσμάτων της πραγματοποιούμενης έρευνας. Βασική προϋπόθεση για τη διαχείριση μιας τέτοιας εγκατάστασης είναι η κατάρτιση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. Κυρία σημεία του προγράμματος αυτού είναι: α) Η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, των συνθηκών στέγασης και η διαχείριση των ζώων, β) η κτηνιατρική μέριμνα για τα ζώα αυτά, γ) η παρακολούθηση και συντήρηση του κτιριακού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και η θέσπιση προγραμμάτων για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φωτιά, σεισμό ή διακοπή ρεύματος, δ) η παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος με τη βοήθεια θεσπισμένης Επιτροπής για τη Φροντίδα και τη Χρησιμοποίηση των Ζώων Εργαστηρίου, ε) η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού και στ) η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. (EL)
The successful management of a laboratory animal facility is based on the design and implementation of a management program, which in most cases covers the minimum legislative requirements and goes further, in order to achieve more in the field of animal welfare. A complete management program should consist of the following main points: a) Monitoring of animal housing, the macro- and microenvironment of the animals, b) veterinary medical care, c) monitoring of electromechanical equipment and the overall construction of the animal facility, and designing of emergency and disaster plans, d) monitoring of the overall program by the Institutional Animal Care and Use Committee responsible to oversee and evaluate the management program of the facility, e) education and training of personnel and f) the implementation of an occupational health and safety program. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εγκαταστάσεις ζώων εργαστηρίου (EL)
διαχείριση (EL)
ζώα εργαστηρίου (EL)
management (EN)
animal facilities (EN)
laboratory animals (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 55 Αρ. 3 (2004); 268-272 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 55 No. 3 (2004); 268-272 (EN)

Copyright (c) 2017 N. G. KOSTOMITSOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.