Επιστημονική ονοματολογία των μυών στα τεμάχια σφαγίου βοοειδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Επιστημονική ονοματολογία των μυών στα τεμάχια σφαγίου βοοειδών (EL)
Scientific nomenclature of the muscles in the joints of cattle carcass (EN)

ANTONOPOULOS (Ι. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ), J.

 To Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ. 186/1981 καθορίζειτον τρόπο τεμαχισμού του σφαγίου βοοειδών σε τεμάχιαλιανικής πωλήσεως. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται η επιστημονικήονομασία των μυών που συγκροτούν τα τεμάχια αυτά και περιγράφονταιτο οστέινο υπόβαθρο των τεμαχίων, οι σχέσεις των μυών καιόπου κρίνεται αναγκαίο, για την καλύτερη οριοθέτηση τους, οι εκφυσεις και καταφυσεις τους. Σκοπός του άρθρου είναι να παραθέσειτην επιστημονική ονομασία των μυών, όπως αυτή καταγράφεταιστα Nomina Anatomica Veterinaria, δίπλα στην εμπορική ονομασίατους, ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανατομικήςσυγκρότησης των τεμαχίων σφαγίου βοοειδών. (EL)
The scientific nomenclature of the muscles in the joints of cattle carcass, as these were defined in the Presidential Decree 186/1981, is mentioned in the present article. The osteal base of the joints, the muscle relations and the origin and insertion of the muscles are also mentioned. The scope of the present article is to juxtapose the scientific name, according to the Nomina Anatomica Veterinaria, next to the trade name of the muscles, solving probable discrepancies about the muscular composition in the joints of catde carcass. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Τεμάχια σφαγίου βοοειδών (EL)
Μύες. (EL)
Επιστημονική ονοματολογία (EL)
Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 186/1981 (EL)
Muscles (EN)
Scientific nomenclature (EN)
Joints of cattle carcass (EN)
Presidential Decree 186/1981 (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 4 (2002); 358-367 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 4 (2002); 358-367 (EN)

Copyright (c) 2018 J ANTONOPOULOS (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.