Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η αποτίμηση του 5ου τεταρτημορίου (EL)
Valuation of the fifth quarter (EN)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ XP.

Ο συγγραφεύς παρατηρεί στην εργασία του αυτή ότι, η ωφέλεια από μια σωστή και καλή εκμετάλλευση του 5ο υ τεταρτημορίου, εκτός του ότι συμβάλλει θετικά στην βιωσιμότητα μιας συγχρονισμένης σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης και καλύπτει σημαντικό μέρος των εξόδων λειτουργίας της, ανταμοίβει κατ' αξίαν τον παραγωγό και όπως είναι φυσικό δεν προξενεί ζημία στον καταναλωτή. Ακολούθως αναφέρει ότι το τίμημα των προϊόντων αυτών από απόψεως ανταλλακτικής αξίας σε σχέση με την ολική αξία τού κρέατος, διαφέρει από μιά χώρα στην άλλη, διότι η αξία αυτών έχει πάντοτε σχέση με τον «νόμον της προσφοράς και της ζητήσεως». Γιά την Ελλάδα, επειδή η μοντέρνα τεχνολογία αποτελεί σήμερα απαράβατο κανόνα ριζικής αναδιοργάνωσης των μονάδων που εμπλέκονται στο κύκλωμα της εμπορίας των προϊόντων αυτών, προτείνει την εκ μέρους του επισήμου Κράτους, προώθηση ενός προγραμματισμού αξιοποιήσεως των παραπροϊόντων και υποπροϊόντων του 5ο υ τεταρτημορίου, καθότι από μιά έρευνα που έκανε ο ίδιος στην Νότια Ελλάδα, διαπίστωσε ότι οι περισσότερες από τις πρώτες ύλες που εναπομένουν φυσιολογικά μετά την πρετοιμασία του κρέατος, εγκαταλείπονται και καταστρέφονται χωρίς να υπάρχει κανένα ωφέλιμο αποτέλεσμα, λόγω της ακαταλληλότητος των σφαγείων και λόγω της μη υπάρξεως ειδικού εξοπλισμού σ' αυτά (EL)
The advantages coming from the right exploitation of the fifth quarter are being reviewed. Besides its contribution to the viability of a modern slanghtering plant, covering great part of fonctioning expences, is not damaging to the consumer. The price of these products, in respect to the whole meat's value, varies from country to country as their value is subject to the rule of «offer and demand». Concerning Greece, the application of modern technology, constitues a strict rule for a radical reorganization of the units being comprised in the commerces circuit of these products. Proposals are made for a promotion programme to be adopted by the state for the valuation of the filth quarter by and sideproducts (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα

2019-12-03


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 4 (1983); 275-300 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 34 No. 4 (1983); 275-300 (EN)

Copyright (c) 2019 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.