Εκτίμηση του παραγόμενου βιοαερίου από ΧΥΤΑ στον ελλαδικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εκτίμηση του παραγόμενου βιοαερίου από ΧΥΤΑ στον ελλαδικό χώρο

Ζιάκος, Δημήτριος

Η εργασίας έγινε με σκοπό την εκτίµηση παραγωγής βιοαερίου από χώρους υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Αυτό που θα αναλυθεί παρακάτω είναι η πορεία παραγωγής του αερίου (ποιοτική ανάλυση), καθώς και ο τρόπος που µεταβάλλεται ο ρυθµός αυτός στο χρόνο, μεταβάλλοντας τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που συντελούν στη µεθανογένεση. Η προσομοίωση της παραγωγής έγινε µε τη βοήθεια του υπολογιστικού μοντέλου LANDGEM (Landfill Gass Emission Model) της EPA (Environmental Protection Agency).Στην πρώτη ενότητα γίνεται µια πλήρης περιγραφή στους χώρους υγειονοµικής ταφής, στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, αλλά και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζουν. Στη συνέχεια αναλύεται η αναερόβια χώνευση – αποσύνθεση των απορριµµάτων (µια διαδικασία από την οποία παράγεται το βιοαέριο) καθώς και ποιοι εξωτερικοί, εσωτερικοί, αλλά και διαχειριστικοί παράγοντες επιδρούν στη µεθανογένεση. Επίσης θα περιγραφεί η κατανόηση του βιοαερίου (σύσταση, παραγωγή, ανάκτηση), καθώς και κάποιοι τρόποι διαχείρισης από τους οποίους επηρεάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α. Μία πρώτη προσέγγιση (θεωρητική) θα γίνει µε το περιβάλλον του προγράµµατος, και στο τέλος μέσω κάποιων υπολογισμών θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, συνοψίζοντας έτσι το τελευταίο µέρος της παρούσας πτυχιακής.Το πόρισμα αυτής της μελέτης είναι πως την μεγαλύτερη παραγωγή σε ποσοστό CH4 στην χρονική περίοδο των 10 ετών την έχει ο νομός Θεσσαλονίκης, έπειτα ακολουθεί ο νομός Αχαΐας και οι υπόλοιποι.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Βιοαέριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.