Παρασκευή και χρήση ετερογενών καταλυτών για την παραγωγή biodiesel από φυτικά έλαια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παρασκευή και χρήση ετερογενών καταλυτών για την παραγωγή biodiesel από φυτικά έλαια

Κορωνίου, Δέσποινα-Δήμητρα

Το βιοντίζελ κερδίζει όλο και περισσότερη σημασία ως ελκυστικό καύσιμο λόγω της μείωσης των πόρων ορυκτών καυσίμων. Χημικά το βιοντίζελ είναι μονοκυκλικοί εστέρες των μακριών αλυσίδων λιπαρών οξέων, προερχόμενα από τις ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη. Παράγεται από τη μετεστερεοποίηση, στην οποία το έλαιο ή το λίπος αντιδρά με μια μονουδρική αλκοόλη παρουσία καταλύτη. Η αντίδραση μετεστερεοπoίσης επηρεάζεται από τις συνθήκες αντίδρασης, την μοριακή αναλογία αλκοόλης / ελαίου, τον τύπο αλκοόλης, το ποσοστό και τον τύπο καταλυτών, τον χρόνο αντίδρασης, την θερμοκρασία και την καθαρότητα των αντιδρώντων. Η δομή της παρούσας εργασίας αποτελείται από τέσσερα θεωρητικά κεφάλαια και τέσσερα πειραματικά. Αρχικά ορίζεται η έννοια του όρου biodiesel τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. Το βιοντίζελ θεωρείται το υποκατάστατο των συμβατικών καυσίμων diesel. Αναλύεται η διαδικασία παραγωγής του βιοντίζελ, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του biodiesel είναι φυτικά έλαια, ζωικά λίπη, και ανακυκλωμένα λίπη. Στη διαδικασία παραγωγής biodiesel, η μετεστερεοποίηση είναι η χημική αντίδραση μεταξύ τριγλυκεριδίων και αλκοόλης παρουσία καταλύτη για να παραχθούν οι μονό εστέρες. Με τον όρο μετεστερεοποιήση ή αλκοόλυση, εννοούμε την αντικατάσταση της αλκοόλης σε έναν εστέρα από μία άλλη με μια διαδικασία παρόμοια με την υδρόλυση. Η διαδικασία μετεστερεοποιήσης επηρεάζεται από τους παρακάτω παράγοντες: (α) την επίδραση των ελεύθερων λιπαρών οξέων και της υγρασίας (β) τον τύπο και την συγκέντρωση καταλυτών (γ) τον χρόνο και την θερμοκρασία (δ) την μοριακή αναλογία ελαίου και τον τύπο αλκοόλης και τέλος (ε) η ένταση της ανάμιξης. Στην συνέχεια περιγράφεται η έννοια της κατάλυσης για την παραγωγή βιοντίζελ. Δύο από τους πιο συνηθισμένους καταλύτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην αντίδραση μετεστερεοποιήσης για παραγωγή βιοντίζελ είναι NaOH και KOH. Η κατάλυση διακρίνεται σε ομογενή και ετερογενή. Στην πρώτη καταλύτες και αντιδρώσης ουσίες βρίσκονται στην ίδια φάση, συνήθως μέσα σε διαλύματα. Στη δεύτερη, ο καταλύτης είναι συνήθως στερεό σώμα, ενώ οι αντιδρώσες ουσίες βρίσκονται στην υγρή ή την αέρια φάση.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοκαύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.