Σχέδιο διαχείριση και παραλαβής αποβλήτων στο λιμάνι του Λαυρίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σχέδιο διαχείριση και παραλαβής αποβλήτων στο λιμάνι του Λαυρίου

Νικολοπούλου, Δήμητρα

Αντικείµενο της εργασίας είναι η ανάλυση του συστήµατος διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν την λιµενική περιοχή αρµοδιότητας ΟΛΛ ΑΕ. Σκοπός της διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων από λιµενικές εγκαταστάσεις είναι η αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της παράκτιας ζώνης από την ανεξέλεγκτη απόρριψή τους στην θάλασσα. Το πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων πλοίων καθορίζεται από τη ∆ιεθνή, Ευρωπαϊκή και Εθνική Νοµοθεσία και πρακτική. Πιο συγκεκριµένα στηρίζεται στη ∆ιεθνή Σύµβαση ΜARPOL 73/78 όπως ενσωµατώθηκε στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Οδηγία ΕΕ 2000/59 και στο Εθνικό ∆ίκαιο µε την ΚΥΑ 3418/07/2002. Στη διαχείριση των αποβλήτων πλοίων έχουν καθορισµένες υποχρεώσεις εκτός των πλοίων και οι υπόλοιποι εµπλεκόµενοι φορείς όπως ο Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµένα (ΟΛΛ ΑΕ) και Λιµενική Αρχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα
Λιμάνια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.