Ηλεκτροκαταλυτική διάσπαση των ΝΟχ με αγωγούς αλκαλικών ιόντων στερεού ηλεκτρολύτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ηλεκτροκαταλυτική διάσπαση των ΝΟχ με αγωγούς αλκαλικών ιόντων στερεού ηλεκτρολύτη

Τσιρογιάννη, Ανδρονίκη

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ανεπτυγμένων χωρών, λόγω της διατάραξης της φυσικής ισορροπίας που έχει προκληθεί από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Τα οξείδια του αζώτου (NOx) έχουν συμπεριληφθεί στους σημαντικότερους και πλέον επικίνδυνους αέριους ρύπους. Φαινόμενα όπως αυτό του “θερμοκηπίου” και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, της μείωσης του στρώματος του όζοντος στην στρατόσφαιρα, της όξινης εναπόθεσης, των χρόνιων παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος των ανθρώπων κ.α. συνδέονται άμεσα με τις υψηλές συγκεντρώσεις των NOx στην ατμόσφαιρα. Η επιδείνωση αυτών των προβλημάτων, σε συνδυασμό με την καλπάζουσα βιομηχανική ανάπτυξη, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τον έλεγχο και την ανάπτυξη τεχνολογιών ικανών να περιορίσουν τις εκπομπές των NOx. Η εκλεκτική καταλυτική αναγωγή των οξειδίων του αζώτου με υδρογονάνθρακες αποτελεί μια τεχνολογία που θεωρείται ότι δύναται να περιορίσει τις ανθρωπογενείς εκπομπές των NOx. Η καινοτομία της τεχνολογίας έγκειται στην χρήση άκαυστων υδρογονανθράκων, οι οποίοι επίσης περιέχονται στα καυσαέρια των διεργασιών και μπορούν να αντικαταστήσουν την ιδιαίτερα τοξική και διαβρωτική ΝΗ3 που χρησιμοποιείται σήμερα σε βιομηχανικές εφαρμογές, ως αναγωγικό μέσο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη απομάκρυνσή των επίσης επικίνδυνων για την υποβάθμιση της ατμόσφαιρας υδρογονανθράκων μαζί με τα NOx. Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά στην ανάπτυξη και στην βελτιστοποίηση καταλυτικών συστημάτων μετάλλου/Al2O3 καθώς και στην διερεύνηση του μηχανισμού των υπό μελέτη διεργασιών για την αναγωγή των εκλυόμενων, στα απαέρια μονάδων παραγωγής ισχύος, οξειδίων του αζώτου (ΝΟ και Ν2Ο), με την ταυτόχρονη οξείδωση των άκαυστων υδρογονανθράκων, των ίδιων των απαερίων, με σκοπό την αμοιβαία ελάττωση των εκπομπών τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Αέρας - Μόλυνση
Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.