Ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Πισμίχος, Νικόλαος
Γκαϊντατζούδης, Γεώργιος

Οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες α) τις μπαταρίες αυτοκινήτων και β) τις μπαταρίες οικιακής χρήσεως. Η χρήση και των δύο αυτών κατηγοριών είναι πολύ διαδεδομένη και έχει οδηγήσει στη δημιουργία νέου τύπου αποβλήτων, των οποίων η διαχείριση και αξιοποίηση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης και συσσώρευσης µπαταριών διεθνώς και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, οφείλεται κυρίως στη χρήση διαφόρων ηλεκτρικών οικιακών κι άλλων συσκευών χωρίς καλώδιο π.χ. φορητών ηλεκτρικών υπολογιστών και τηλεφώνων κλπ., αλλά και στη μεγάλη αύξηση των οχημάτων τέλους κύκλους ζωής. Αρκετά μεγάλος αριθμός µπαταριών, κυρίως µη επαναφορτιζόμενων στηλών, βρίσκει άμεσα το δρόμο προς τις χωματερές ή τους Χ.Υ.Τ.Α. µέσω των οικιακών, σκουπιδιών. Εάν η απόρριψη των µπαταριών γίνει ευκαιριακά και απρογραμμάτιστα, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων βαρέων μετάλλων που περιέχουν, είναι δυνατό να προκληθούν σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον. Στις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, στο μέλλον, οι μπαταρίες να συλλέγονται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από όσο σήμερα, µέσω αυστηρών νομοθετικών ρυθμίσεων. Η Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει µε νόμο την εξαγωγή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τοξικών αποβλήτων (συνεπώς και µπαταριών), ενώ µέσω της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ για τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, αποσκοπείται η ελεγχόμενη διάθεση, συλλογή και ανακύκλωση τους µε πρωτεύοντα στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Έρευνες σε 11 χωματερές στις Η.Π.Α. και στον Καναδά5 αποκάλυψαν πως, αν και οι μπαταρίες αποτελούν μόνον το 0,2% του όγκου των απορριμμάτων από αυτές προέρχεται το 20% των τοξικών ουσιών των απορριμμάτων, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν την κύρια πηγή καδμίου που είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα βαρέα μέταλλα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Ανακύκλωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.