Χρηματιστηριακοί δείκτες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Χρηματιστηριακοί δείκτες

Γιαννακοπούλου, Δέσποινα

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, τα τελευταία χρόνια έχει εκσυγχρονιστεί οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνολογικά με σκοπό να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό και γενικότερα στο διεθνή περιβάλλον για να μεταταχθεί από τις «αναδυόμενες» στις αναπτυγμένες «ώριμες» χρηματιστηριακές αγορές. Έχει δημιουργηθεί Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕ.Χ.Α.) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα ωφεληθούν αφ’ ενός γιατί θα μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια και να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους με φθηνότερο χρήμα από αυτό που προσφέρει η τραπεζική αγορά και αφετέρου γιατί έτσι θα αποκτήσουν μεγαλύτερο εύρος επιλογών με καλύτερες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Άλλο ένα σημαντικό βήμα για την ασφαλή λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς είναι η δημιουργία του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών. Έχει ολοκληρωθεί το Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την διαφάνεια των χρηματιστηριακών συναλλαγών όπως και για την προστασία του επενδυτικού κοινού γιατί η ύπαρξη μιας οργανωμένης αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από σαφείς κανόνες, μηχανισμούς ελέγχου και διασφάλισης της λειτουργίας της, προσφέρει συγκεκριμένο πλαίσιο πραγματοποίησης επενδυτικών επιλογών και διευρύνει πολύ τον κύκλο των επενδυτών. Μέσα στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εντάσσεται και η δημιουργία των χρηματιστηριακών δεικτών μέσα από τους οποίους ο επενδυτής έχει την ευχέρεια παρακολούθησης των επιμέρους κλάδων και του συνόλου της αγοράς. Η διάκριση των χρηματιστηριακών δεικτών δεν αφορά μόνο το αντικείμενο της επιχείρησης αλλά είναι δυνατόν να ενταχθούν και σε άλλου είδους κατάταξη ανάλογα με το μέγεθός τους, την κεφαλαιοποίησή τους, την αξιοπιστία τους από το επενδυτικό κοινό ή απλά να αποτελέσουν μέρος ενός δείκτη ο οποίος παρακολουθεί συγκεκριμένες τάσεις της αγοράς (π.χ. FTSE/ASE-20, FTSE/ASE Mid-40 κτλ.).

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Δείκτες μετοχών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.