Ποιότητα και περιβάλλον: εφαρμογή του ISO 14001

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ποιότητα και περιβάλλον: εφαρμογή του ISO 14001

Παπαβασιλείου, Εμμανουήλ

H εργασία, έχει ως κύριο σκοπό της την παρουσίαση και ανάλυση του διεθνούς προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004. Το πρότυπο αυτό, πραγματεύεται τους τρόπους και τις διαδικασίες με τις οποίες ένας οργανισμός μπορεί να ελαχιστοποιήσει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από τις εκάστοτε δραστηριότητες του. Το εν λόγω διεθνές πρότυπο παρέχει την δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να εγκαταστήσει, εφαρμόσει και βελτιώσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει του οποίου θα μπορεί να πιστοποιηθεί. Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός Σ.Π.Δ ως προς ISO 14001:2004, στηρίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές: Σχεδιάζω, Εφαρμόζω, Ελέγχω και Ενεργώ. Με την δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής ο οργανισμός δημοσιοποιεί τις περιβαλλοντικές προθέσεις του. Η δομή του Σ.Π.Δ περιγράφεται αναλυτικά και αποτυπώνεται σε ένα σύστημα τεκμηρίωσης που διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα. Σημαντικοί παράγοντες της διαδικασίας είναι ο καθορισμός σκοπών και στόχων, ο εντοπισμός των προβληματικών τμημάτων του οργανισμού και η συνεχής διόρθωση και βελτίωση των, τεκμηριωμένες διαδικασίες, η επικοινωνία τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική, η εκπαίδευση του προσωπικού, ο εντοπισμός και διατήρηση αρχείων καθώς και η ανασκόπηση από την διοίκηση. Μέσω αυτών επέρχεται σταδιακή και συνεχής βελτίωση τόσο της ποιότητας του οργανισμού όσο και της περιβαλλοντικής του επίδοσης. Τέλος, ο συνολικός στόχος του προτύπου ISO 14001:2004 είναι να υποστηρίξει την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης σε ισορροπία με τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες. Έχει γραφτεί για να είναι εφαρμόσιμο σε όλους τους τύπους και μεγέθη οργανισμών και προσαρμόζεται σε διαφορετικές γεωγραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Προστασία - Πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.