Ο ρόλος και η συνεισφορά της στατιστικής στον προγραμματισμό και τον έλεγχο αποθεμάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο ρόλος και η συνεισφορά της στατιστικής στον προγραμματισμό και τον έλεγχο αποθεμάτων στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Αγγέλου, Στέργιος

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός προγραμματίζει και ελέγχει τα αποθέματά του, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των οικονομικών απωλειών και κατά συνέπεια στη μεγιστοποίηση των κερδών του. Για να γίνει σωστός προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων απαιτείται έρευνα, συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση και παρουσίασή τους με σκοπό την επεξεργασία και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Απαιτείται δηλαδή η χρήση της Στατιστικής και των μεθόδων της, που αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης της συγκεκριμένης εργασίας. Επιπλέον περιγράφονται τα είδη των αποθεμάτων και επεξηγούνται οι λόγοι διατήρησής τους, καθώς και το βασικό πρόβλημα με αυτά. Αναλύεται ακόμη ο ρόλος του προγραμματισμού και ελέγχου των αποθεμάτων που είναι η διαμόρφωση κατάλληλων κανόνων για τη διακίνηση των αποθεμάτων, γιατί τόσο η έλλειψη όσο και το πλεόνασμα επιφέρουν οικονομικές συνέπειες στην επιχείρηση. Η διαδικασία του προγραμματισμού και του ελέγχου των αποθεμάτων επιφέρει στην επιχείρηση κάποιο κόστος. Το κόστος αυτό περικλείει το κόστος παραγγελίας, διατήρησης και έλλειψης του αποθέματος. Γίνεται ανάλυση λοιπόν αυτού του κόστους καθώς και του ρόλου που διαδραματίζει η διαχείριση αποθεμάτων, περιγράφοντας την ανάλυση ABC καθώς και σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης αποθεμάτων (πρακτικές J.I.T και M.R.P). Επιπλέον αναλύονται τα Συστήματα Αποθεμάτων και Διαχείρισης και περιγράφονται τα Καθοριστικά και τα Στοχαστικά Συστήματα καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους. Τέλος, παρουσιάζεται η επιχείρηση «ΠΑΝΕΛ Α.Ε.» και ο τρόπος που λειτουργεί σχετικά με την διαχείριση των αποθεμάτων της. Με τη χρήση Στατιστικών μεθόδων υπολογίζεται το κόστος διατήρησης των αποθεμάτων της, το κόστος και οι ποσότητες παραγγελίας της και προσδιορίζεται η ποσότητα που θα πρέπει κάθε φορά να παραγγέλνεται και η χρονική στιγμή που πρέπει αυτό να γίνει για να μειώσει το κόστος παραγωγής της.

Thesis
NonPeerReviewed

Στατιστική
Αποθέματα
Προγραμματισμός παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.