Η διαμορφωμένη κατάσταση και οι συνέπειες από την λειτουργία του μάνατζμεντ στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα: ερευνετική προσέγγιση = The shaped situation and the consequences from the operation of Management in the enterprises of wider public sector: Inquiring approach

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η διαμορφωμένη κατάσταση και οι συνέπειες από την λειτουργία του μάνατζμεντ στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα: ερευνετική προσέγγιση = The shaped situation and the consequences from the operation of Management in the enterprises of wider public sector: Inquiring approach

Βουρβούρης, Λουκάς
Μαμάτσιος, Εμμανουήλ

Η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, μονάδων στρατηγικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Προϋπόθεση για τη λειτουργία τους είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης, μακριά από κρατικές παρεμβάσεις, στα πλαίσια των δυτικοευρωπαϊκών κρατών, προσαρμοσμένου στην ελληνική παράδοση και από άτομα (διοικητικά στελέχη) ικανά και πρωτίστως επιστημονικά καταρτισμένα και αποτελεσματικά. Στην παρούσα εργασία αναλύουμε τα προβλήματα των δημόσιων επιχειρήσεων στη χώρα μας, διευρύνουμε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα, παρουσιάζουμε συστήματα διοίκησης που εφαρμόστηκαν επιτυχώς σε άλλα κράτη και συσχετίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των Δημόσιων Επιχειρήσεων με τη προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας, που είναι και το επιθυμητό. Διατυπώνουμε και τεκμηριώνουμε τις προτάσεις μας για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης, που θα σημάνει αυτόματα τη μεγιστοποίηση της συνάρτησης της κοινωνικής ευημερίας τόσο από τη πλευρά της επάρκειας των οικονομικών πόρων όσο και από την άποψη των οργανωτικών προϋποθέσεων και θεσμικών συνθηκών. Αξίζει να επισημάνουμε ένα στοιχείο που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της Υγειονομικής Μεταρρύθμισης, αφού εισάγει σημαντικές καινοτομίες στον τρόπο διοίκησης των Νοσοκομείων. Η αποκεντρωμένη λειτουργία των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, (ΠΕΣΥ) δίνει την δυνατότητα να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται Πολιτικές Υγείας σε περιφερειακό πλέον επίπεδο, με βάση τις επιμέρους ιδιαιτερότητες και συνθήκες. Η διοίκηση των ΠΕΣΥ είναι κοντά στις ανάγκες, λειτουργεί ευέλικτα και ταχύτατα, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάνατζμεντ
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.