Διαδικασία συγχώνευσης εταιρειών ή μετατροπή εταιρείας από Ε.Π.Ε. ΣΕ Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διαδικασία συγχώνευσης εταιρειών ή μετατροπή εταιρείας από Ε.Π.Ε. ΣΕ Α.Ε.

Αποστολάκη, Μαρία

Στην εργασία γίνεται αναφορά στην σύσταση Α.Ε. από συγχώνευση ατομικής επιχείρησης Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή κοινωνίας αστικού Δικαίου, Κοινοπραξίας με ορισμένες προϋποθέσεις: να βρίσκεται σε λειτουργία η επιχείρηση, η συμμετοχή των μελών στη νέα εταιρία με μετρητά ή σε είδος το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. να είναι τουλάχιστον 60.0006. Τις διαδικασίες συγχώνευσης: α)εκτίμηση ενεργητικού & παθητικού των υπό συγχώνευση επιχειρήσεων, β)απόφαση όλων των εταίρων να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, γ)η απόφαση να περιέχει τους υποχρεωτικούς όρους του καταστατικού της Α.Ε. δ)’Εγκριση της διοίκησης, ε)Διατυπώσεις δημοσιότητας. Στη συνέχεια αναφέρεται στη συγχώνευση δύο Α.Ε. που μπορεί να γίνει είτε με διάλυση τους και σύσταση νέας, με απορρόφηση τους ή εξαγορά τους από άλλους. Στην πρώτη περίπτωση οι διαλυόμενες θα μεταβιβάσουν τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού τους στη συνιστώμενη εταιρία, οι δε μέτοχοι τους θα πάρουν μετοχές της νέας εταιρίας. Κατόπιν εξετάζεται ηη διαδικασία συγχώνευσης, η οποία συνοπτικά είναι η εξής: α)Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης καταρτιζόμενο από τα Δ.Σ. των συγχωνευομένων Α.Ε. υποβαλλόμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας. β)Το Δ.Σ. των συγχωνευόμενων καταρτίζει επεξηγηματική έκθεση για το οικονομικό και νομικό πλαίσιο του σχεδίου σύμβασης. γ)Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των εταιριών από την επιτροπή του άρθρου 9, συντάσσει ‘Εκθεση και την υποβάλλει στη Γ.Σ. των μετόχων κάθε συγχωνευόμενης Α.Ε. δ)Αποφασίζει η Γ.Σ. για την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης συγχώνευσης. ε)Συντάσσεται Συμβολαιογραφική Πράξη συγχώνευσης και στ)Καταχωρείται η απόφαση συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.). Ακολουθεί το κλείσιμο βιβλίων των Συγχωνευόμενων Α.Ε. και οι εγγραφές Σύστασης της συνιστώμενης Α.Ε. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπερασματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγχωνεύσεις
Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.