Διαχείριση γνώσης στον δημόσιο τομέα = Knowledge management in public sector

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαχείριση γνώσης στον δημόσιο τομέα = Knowledge management in public sector

Μπιτσόλα, Αιμιλία

Το πρώτο μέρος της εργασίας, θα αναφερθεί στις έννοιες της γνώσης , στους τύπους που διακρίνεται , στους τρόπους δημιουργίας μέσα σε ένα οργανισμό καθώς και τα διοικητικά επίπεδα γνώσης. Επίσης θα ασχοληθεί με τους λόγους για τους οποίους η γνώση έγινε το τελευταίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και έτσι η οικονομία βασίζεται σ’ αυτήν. Στη συνέχεια θα παρουσιασθεί και θα αναλυθεί εκτενέστερα η διαχείριση γνώσης. Συγκεκριμένα θα αναφερθεί στους ορισμούς που δόθηκαν κατά καιρούς , στους λόγους για τους οποίους χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί από τους διάφορους οργανισμούς αλλά και τα πλεονεκτήματα που παρέχει στους χρήστες της (οργανισμούς και προσωπικό). Ακόμα θα εξετάσει αυτούς που εμπλέκονται στη διαχείριση γνώσης. Στη συνέχεια θα ασχοληθεί με τα συστήματα και τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία της μέσα σε έναν οργανισμό και τους παράγοντες που θα βοηθήσουν και θα οδηγήσουν τον οργανισμό να φτάσει στην επιτυχία μέσω της διαχείρισης γνώσης. Το δεύτερο μέρος της πτυχιακής εργασίας, θα περιγραφεί η διαχείριση γνώσης στον δημόσιο τομέα.. Συγκεκριμένα θα αναφερθεί στην συνεχής αυξανόμενη ανάγκη τόσο της κυβέρνησης όσο και των ρυθμιστικών αντιπροσωπειών της για την διαχείρισης της γνώσης , καθώς και στα οφέλη που θα αποκομίσουν από την εφαρμογή της . Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν δύο δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες χρειάζεται να εφαρμόσουν τη διαχείριση γνώσης στην λειτουργία τους. Η πρώτη υπηρεσία αφορά τα νοσοκομεία και την δημόσια υγεία (περίθαλψη). Συγκεκριμένα, θα αναφερθεί στους λόγους για τους οποίους η δημόσια υγεία πρέπει να εφαρμόσει την διαχείριση γνώσης και στα τέσσερα σημαντικά συστατικά για ένα επιτυχές σύστημα στην υγεία. Η δεύτερη δημόσια υπηρεσία, αφορά τις δημόσιες ακαδημαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες. Θα ασχοληθεί με τους στόχους που έχει θέσει η διαχείριση γνώσης για τις βιβλιοθήκες, καθώς και τις τεχνολογίες που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η διαχείριση γνώσης. Επίσης περιλαμβάνει μία μελέτη περίπτωσης (case study), που αφορά τα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθεί ένα σύστημα, από το οποίο θα μπορεί το νοσοκομείο να διαχειριστεί την γνώση του και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα θα παίρνει καλύτερες αποφάσεις και να λειτουργεί σωστά. Στο τέλος θα γίνει μία προσπάθεια να προβλεφθούν οι εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης γνώσης και οι πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις της.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιος τομέας - Υπηρεσίες
Διαχείριση γνώσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.