Ανθρώπινο δυναμικό στις βιομηχανικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανθρώπινο δυναμικό στις βιομηχανικές επιχειρήσεις

Τσιαμήτρου, Ευαγγελία

Η εργασία ξεκινά με μια αναφορά στις αρχές και στην εφαρμογή της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στις βιομηχανικές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει μια ιστορική αναφορά στην εξέλιξη της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, στον προγραμματισμό του εργατικού δυναμικού, στην στρατολόγηση, στην επιλογή και στην βελτίωση του. Στην συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση του μάνατζμεντ και των στοιχείων οργάνωσης που επηρεάζουν την λειτουργία των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Η έννοια του μάνατζμεντ, οι συντελεστές του, οι βασικές αρχές της οργάνωσης καθώς και τα είδη οργάνωσης είναι κάποια από τα στοιχεία που θα αναλυθούν στο κεφάλαιο αυτό. Αμέσως μετά ακολουθεί η ανάλυση της επιλογής και ο προγραμματισμός του προσωπικού. Η στρατηγική που ακολουθούν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις στο θέμα της διαχείρισης προσωπικού είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους γενικότερους στόχους της επιχείρησης. Τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να κατανοούν τις ανάγκες των υπαλλήλων τους έτσι ώστε να προκαλούν την καλύτερη δυνατή απόδοση τους. Το επόμενο κεφάλαιο συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να έχει ως μοναδικό στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των υπαλλήλων και την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα της εποχής. Στις σωστά οργανωμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις υπάρχει συνεχής εκπαίδευση στη θέση εργασίας, είτε με διαλέξεις –σεμινάρια, είτε με την μέθοδο της τηλεκπαίδευση. Στην συνέχεια της έρευνας, γίνεται μια λεπτομερή ανάλυση σε ότι αφόρα την εσωτερική επικοινωνία της βιομηχανικής επιχείρησης και ακολουθεί η ανάλυση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην ηγεσία με το ανθρώπινο δυναμικό. Τέλος η πτυχιακή μου εργασία τελειώνει με χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν την λειτουργία, την οργάνωση και την συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού στις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία - Διοίκηση και οργάνωση
Ανθρώπινο δυναμικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.