Τμηματοποίηση αγοράς ως προς την κατανάλωση αλλαντικών: πιλοτική ερευνά στην Αθήνα και στα Ν. Μουδανιά = Μarket segmentations as for the consumption: pilot research in athens and Ν.Μoudania

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τμηματοποίηση αγοράς ως προς την κατανάλωση αλλαντικών: πιλοτική ερευνά στην Αθήνα και στα Ν. Μουδανιά = Μarket segmentations as for the consumption: pilot research in athens and Ν.Μoudania

Γουργούρη, Μαρία
Γιαννοπούλου, Σοφία

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσµατα έρευνας που σχετίζονται µε τους λόγους κατανάλωσης των αλλαντικών. Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην Αθήνα και τα Μουδανιά Χαλκιδικής, όπου συγκεντρώθηκαν 160 έγκυρα ερωτηματολόγια και σύμφωνα με τις απαντήσεις πραγματοποιήθηκαν ποσοστά, συχνότητες, γραφήματα, στατιστικοί πίνακες. Στη συνέχεια συζητούνται τα αποτελέσματα και δίνονται κατευθύνσεις για παρακάτω έρευνας. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας αναλύονται κάποιοι γενικοί όροι όπως, τι είναι αγορά και ποίες οι κατηγορίες της, τι είναι καταναλωτής καθώς επίσης την έννοια και τα κριτήρια τμηματοποίηση της αγοράς. Συνεχίζοντας στην εισαγωγή, επικεντρωνόμαστε στο αντικείμενο της εργασίας μας τα αλλαντικά. Γίνεται αναφορά στα είδη των αλλαντικών, τα διατροφικά σκάνδαλα(σπογγιόμορφη εγκεφαλοπάθεια, γρίπη πουλερικών, μεταλλαγμένα τρόφιμα, νόσος των τρελών αγελάδων), τους απαιτητικούς πλέον καταναλωτές που επιζητούν επώνυμα και πιστοποιημένα προϊόντα µε υψηλή διατροφική αξία και καλές τιμές, τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των αλλαντικών τα επόμενα χρόνια, τις εισαγωγές και εξαγωγές καθώς και τον ανταγωνισμό μεταξύ των ελληνικών και ξένων εισαγόμενων αλλαντικών. κολουθεί το κυρίως μέρος της εργασίας όπου σκοπό έχει να καταγράψει τις προτιμήσεις των καταναλωτών προς τα αλλαντικά που καταναλώνουν σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, καθώς και να προσδιορίσει το βαθμό ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με κινδύνους που δυνητικά απειλούν την δημόσια υγεία με την κατανάλωση τους. Επιπλέον, επιχειρείται η διερεύνηση του βαθμού γνώσης των καταναλωτών αναφορικά με την επίδραση των διαφορετικών μεθόδων εκτροφής των παραγωγικών ζώων στην ασφάλεια και στην ποιότητα του κρέατος. Επίσης κάνουμε μια μικρή αναφορά στη σημασία του κόκκινου κρέατος και των αλλαντικών στη ζωή μας καθώς και στους κινδύνους που μπορούν να επιφέρουν στην υγεία μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτές
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.