Προστασία από κεραυνικά φαινόμενα σε σύστημα διανομής = Lighting protection services for distribution system

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Προστασία από κεραυνικά φαινόμενα σε σύστημα διανομής = Lighting protection services for distribution system

Παπαδόπουλος, Παύλος
Φακίρης, Γεώργιος

Η δομή και λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας συνίσταται στην παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε μονάδες που απέχουν συνήθως αρκετά από τις περιοχές όπου καταναλώνεται, για αυτό και η μεταφορά της γίνεται μέσω γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης, που μειώνουν τις απώλειες ενέργειας. Στη συνέχεια, μέσω του δικτύου διανομής και τη χρήση εναέριων γραμμών και σπανιότερα υπογείων καλωδίων, η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει στην κατανάλωση, η οποία μπορεί να είναι είτε οικιακής είτε βιομηχανικής φύσης. Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία και αξιοπιστία των συστημάτων ηλεκτρι κής ενέργειας αποτελεί η προστασία τους από κεραυνικά φαινόμενα, εφόσον ένα σημαντικό ποσοστό των διακοπών λειτουργίας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται σε κεραυνικά πλήγματα. Η μελέτη της αντικεραυνικής προστασίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέρ γειας εξακολουθεί να απασχολεί τη διεθνή επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, καθώς ο κεραυνός αποτελεί ένα αναπόφευκτο φυσικό φαινόμενο με πολλές παραμέτρους και έντονα στοχαστικό χαρακτήρα. Επιπλέον, η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την ο λοένα αυξανόμενη ανάγκη για αδιάλειπτη και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθιστούν την αντικεραυνική προστασία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερης σημασίας. Τα κεραυνικά πλήγματα των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας κατηγοριοποιούνται σε άμεσα και έμμεσα. Ανάμεσα στις μεθόδους για την προστασία έναντι άμεσων κεραυνικών πληγμάτων επικρατεί η χρήση γειωμένων αγωγών που συλλαμβάνουν τον κεραυνό και οδηγούν το κεραυνικό ρεύμα ασφαλώς στη γη πριν πλήξει του αγωγούς φάσης των γραμμών μεταφοράς ή τον υπό προστασία εξοπλισμό ενός υποσταθμού. Για τον περιορισμό των υπερτάσεων που προκαλούνται στις γραμμές μεταφοράς λόγω κεραυνικών πληγμάτων χρησιμοποιούνται αλεξικέραυνα γραμμής, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τη μόνωση των γραμμών και του εξοπλισμού των υποσταθμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Ηλεκτρομαγνητικα κύματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.