Η ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τσέλιου, Μαρία

Στα πλαίσια της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, (ΕΚ) δημιουργήθηκε και η ανάγκη ύπαρξης μιας κοινής εσωτερικής αγοράς, που θα είχε ελευθερία κινήσεων, δηλαδή ελευθερία στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Η ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου ήταν βασικό τμήμα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και απαραίτητη για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων και των υπηρεσιών. Οι προσπάθειες για την απελευθέρωση του κεφαλαίου ξεκίνησαν τη δεκαετία του '60. Η Συνθήκη της Ρώμης, η οποία είχε υπογραφτεί το 1957 και είχε δημιουργήσει την (Ε.Κ.), επέτρεπε την ελευθέρωση της κυκλοφορίας του κεφαλαίου, κατά το μέτρο που ήταν αναγκαίο για την καλή λειτουργία της κοινής αγοράς. Οι οδηγίες των ετών 1960 και 1962, που είχαν εκδοθεί σχετικά με την κίνηση του κεφαλαίου, δεν αφορούσαν μια πλήρη απελευθέρωση της κυκλοφορίας του κεφαλαίου, παρά σταθεροποιούσαν την κατάσταση που ήδη είχε δημιουργηθεί. Η οδηγία του 1972, που αφορούσε τη ρύθμιση της διεθνούς ροής κεφαλαίων και ουδετεροποίησης των ανεπιθύμητων επιπτώσεων στην εσωτερική ρευστότητα, μείωσε το τότε επίπεδο απελευθέρωσης που είχαν καθιερώσει οι προηγούμενες οδηγίες των ετών 1960 και 1962. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ), έθεσε την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου στο ίδιο επίπεδο με τα αγαθά και τις υπηρεσίες, με την έκδοση της οδηγίας 88/361/ΕΟΚ, η οποία οδήγησε στην πλήρη απελευθέρωση του κεφαλαίου στην Ε.Ε.. Έτσι, την 1.7.1993 τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Συνθήκη του Μάαστριχτ και η πλήρης απελευθέρωση της κίνησης του κεφαλαίου αποτέλεσε πλέον διάταξη της ίδιας τη Συνθήκης. Τώρα όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν καθεστώς πλήρους ελευθερίας της κίνησης του κεφαλαίου και τα άρθρα που την αφορούν είναι τα 56 έως 60 της Συνθήκης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομία
Κεφαλαιαγορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.