Μελέτη βιομηχανικής εγκατάστασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Μελέτη βιομηχανικής εγκατάστασης

Αρβανίτης, Κωνσταντίνος

Σκοπός του παρόντος νομου είναι ο εκσυγχρονισμός των ισχυουσών διατάξεων και η απλούστευση των διαδικασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία των βιομηχανιών, βιοτεχνιών, αποθηκών και κάθε είδους μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η εναρμόνιση της βιομηχανικής και βιοτεχνικής ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος.Κατά την έννοια του παροντος νομου νοούνται ως: α. Βιομηχανία ή βιοτεχνία: Η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλ-λα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιοτητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προ-κειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. β. Επαγγελματικά εργαστήρια: Οι τεχνικοοικονομικές μονάδες του προηγούμενου εδαφίου, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα δώδεκα (12) KW ή η θερμική τα πενήντα (50) KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται και η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται αμέσως με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον απο την ασκούμενη δραστηριοτητα. γ. Αποθήκες: Είναι οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που διαθέτουν μηχα-νολογικο εξοπλισμο για τη λειτουργία τους, καθώς και οι αποθηκευτικοί χώροι, ανεξαρτήtως μηχανολογικού εξοπλισμού, στους οποίους αποθηκεύονται εύφλεκτες, εκρηκτικές, διαβρωτικές, οξειδωτικές, τοξικές ύλες και αέρια.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανική ασφάλεια
Βιομηχανική ανάπτυξη
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.