Μελέτη γεννήτριας λαμβάνοντας υπ΄ οψιν την ισχύ που θα μας δώσει ο υφιστάμενος νερόλακκος στην περιοχή της Κάτω Κώμης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μελέτη γεννήτριας λαμβάνοντας υπ΄ οψιν την ισχύ που θα μας δώσει ο υφιστάμενος νερόλακκος στην περιοχή της Κάτω Κώμης

Τζημόπουλος, Σπυρίδων

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ενός πολύ μικρού υδροηλεκτρικού συστήματος με σύγχρονη γεννήτρια αξονικής ροής μονίμων μαγνητών χωρίς πυρήνα για αγροτικές εφαρμογές χαμηλού κόστους και σύνδεση σε μικρό δίκτυο. Μελετώνται χωριστά τα επιμέρους τμήματα ενός micro-υδροηλεκτρικού συστήματος, ο σχεδιασμός και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Παρουσιάζονται τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα είδη υδροστροβίλων, τα χαρακτηριστικά τους, ο τρόπος διαστασιολόγησης και ελέγχου τους, καθώς και τα διάφορα συστήματα μετάδοσης της κίνησης από τον στρόβιλο στη γεννήτρια. Γίνεται αναφορά στις γεννήτριες που χρησιμοποιούνται συχνότερα στα υδροηλεκτρικά συστήματα, τα βασικά δομικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και τους πιο απλούς τρόπους ελέγχου τους. Ακόμα, γίνεται μία συνοπτική αναφορά στον διακοπτόμενο εξοπλισμό και τον εξοπλισμό προστασίας ενός micro-υδροηλεκτρικού σταθμού. Αναφερόμαστε στον τρόπο σύνδεσης ενός μικρού υδροηλεκτρικού.Γίνεται μία προσπάθεια μετά από μελέτη για τον καθορισμό κριτηρίων με βάση τα οποία να μπορεί να γίνει η επιλογή του καταλληλότερου εξοπλισμού, δηλ., σωλήνων, υδροστροβίλου, γεννήτριας, αλλά και τρόπου σύνδεσης ανάλογα με τις συνθήκες στον τόπο εγκατάστασης του micro-υδροηλεκτρικού συστήματος και τις απαιτήσεις των χρηστών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Υδροηλεκτρικά έργα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.