Οι συνέπειες και οι επιπτώσεις του ευρώ στις χώρες της ΕΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι συνέπειες και οι επιπτώσεις του ευρώ στις χώρες της ΕΕ

Αποστολίδου, Ευαγγελία
Βαλιάκου, Σταυρούλα

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων και των συνεπειών που επιφέρει η ένταξη στο νόμισμα του Ευρώ για τις χώρες της ΕΕ. Προσδιορίζει εννοιολογικά το χρήμα, έπειτα πραγματοποιεί την ιστορική αναδρομή του χρήματος και την εξέλιξή του, τις μορφές και τις λειτουργίες του, μετέπειτα, τις μεθόδους δημιουργίας του, τον τρόπο δημιουργίας πιστωτικού χρήματος και τέλος την ζήτηση του χρήματος και τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται αυτήν. Διερευνάται η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Πιο συγκεκριμένα, η Συνθήκη χωρίζεται σε τρία στάδια και αναλύονται ξεχωριστά. Το Πρώτο Στάδιο: 1990-1993, όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την υλοποίηση της ευρωπαϊκής και νομισματικής ένωσης (ΕΝΕ), το Δεύτερο Στάδιο: 1994-1998 σηματοδοτείται από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτο (ΕΝΙ) της ΕΝΕ και το Τρίτο Στάδιο: 1999 όπου πραγματοποιήθηκε ο καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων των 11 κρατών μελών που συμμετείχαν αρχικά στη Νομισματική Ένωση και την άσκηση ενιαίας νομισματικής πολιτικής υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε αυτό το στάδιο καταργήθηκε το ΕΝΙ και άρχισε η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μαζί με τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών- μελών συγκροτεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Μελετώνται οι Κεντρικές Τράπεζες και αναλύονται οι στόχοι και τα εργαλεία της πολιτικής τους, τα στάδια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), η δομή και η οργάνωση των Κεντρικών Τραπεζών, το Ευρωσύστημα και οι στόχοι και η στρατηγική του ΕΣΚΤ. Διερευνάται το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, δηλαδή, η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής και το λειτουργικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ο συγχρονισμός του οικονομικού κύκλου των χωρών και τα κόστη στις αγορές και την οικονομία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρώ
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.