Μέθοδοι αποκατάστασης εδαφών και δυνατότητα εφαρμογής για την τελική επικάλυψη μιάς ανεξέλεγκτης χωματερής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μέθοδοι αποκατάστασης εδαφών και δυνατότητα εφαρμογής για την τελική επικάλυψη μιάς ανεξέλεγκτης χωματερής

Βασιλειάδης, Βασίλειος

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα και οι ανάγκες για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, είναι οι αιτίες οι οποίες μας ωθούν να βρεθεί σωστές λύσεις εξυγίανσης και αποκατάστασης σε ότι αφορά την ρύπανση των εδαφών και των νερών. Η ανάπτυξη του τουρισμού και η αλλαγή της γεωργίας από ξερική σε αρδευόμενη καθώς και η ανάπτυξη των μεγάλων οικιστικών κέντρων, άσκησαν μεγάλη πίεση στους υδάτινους πόρους με συνέπεια τη μείωση έως και την εξάντληση πολλών υδροφορέων καθώς και την ποιοτική τους υποβάθμιση. Η ρύπανση των εδαφών δύσκολα διαχωρίζεται από αυτή της ρύπανσης των υπόγειων νερών. Τα νερά που έρχονται σε επαφή με εστίες ρύπανσης μπορούν να μεταφέρουν στο υπέδαφος ρυπογόνα στοιχεία και αντίστροφα. Για την εξυγίανση των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα, που έχει υποστεί ρύπανση, είναι απαραίτητη η άμεση γνώση της έκτασης και των παραμέτρων διάχυσης της ρύπανσης, για να σχεδιαστούν τα έργα εξυγίανσης. H ανάλυση της ρύπανσης θα πρέπει να γίνεται με υδροχημική μέθοδο και να συμπεριλαμβάνει τον προσδιορισμό των ρυπαντών, των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής και τον εντοπισμό του άξονα ρύπανσης. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, μπορεί να επιλεγεί τον τρόπο επέμβασης, έχοντας σαν γνώμονα τις τοπικές γεωλογικές και ιδιαίτερα τις υδρογεωλογικές συνθήκες. Η αποκατάσταση ή η εξυγίανση μια περιοχής πρέπει να έχει ως ζητούμενο την προστασία της δημόσιας υγείας, την περιβαλλοντική αποκατάσταση ή εξυγίανση με δυνατότητα την ασφαλή προσέλκυση νέων χρήσεων και δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.