Προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης ορνίθειου κρέατος (m.pectoralis major) με πρότυπες μεθόδους και συσχέτιση με τις τιμές που προκύπτουν από την τεχνική του εγγύς υπέρυθρου με ανάκλαση (NIR)-Δημιουργία καμπύλης αναφοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης ορνίθειου κρέατος (m.pectoralis major) με πρότυπες μεθόδους και συσχέτιση με τις τιμές που προκύπτουν από την τεχνική του εγγύς υπέρυθρου με ανάκλαση (NIR)-Δημιουργία καμπύλης αναφοράς

Σαράφης, Σταύρος

Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης (περιεκτικότητα σε υγρασία, τέφρα, πρωτεΐνες και λίπος) κρέατος κρεοπαραγωγών ορνιθείων με πρότυπες μεθόδους (AOAC) με παράλληλη εξέταση των δειγμάτων σε φασματοφωτόμετρο του εγγύς υπέρυθρου (Near-infrared-spectroscopy NIR) με σκοπό τη δημιουργία καμπύλης αναφοράς και τη χρησιμοποίηση αυτής για αναλύσεις ρουτίνας στο εργαστήριο. Για την εργασία χρησιμοποιήθηκαν 31 δείγματα ορνίθειου κρέατος (m.pectoralis major) που αναλύθηκαν με τις πρότυπες μεθόδους και τη φασματοσκοπία του εγγύς υπέρυθρου για τον προσδιορισμό της χημικής σύνθεσης του κρέατος. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η φασματοσκοπία του εγγύς υπέρυθρου μπορεί να εφαρμοστεί με υψηλή αξιοπιστία για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες δειγμάτων ορνίθειου κρέατος. Αξιόπιστα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν και για την εκτίμηση της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες. Αναφορικά, με τις άλλες δύο παραμέτρους (περιεκτικότητα σε υγρασία και τέφρα) στην παρούσα φάση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φασματοσκοπία του εγγύς υπέρυθρου για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Περιοριστικός παράγοντας αποτελεί η υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία των δειγμάτων αφού αυτά χρησιμοποιήθηκαν μετά από κατάψυξη και απόψυξη. Ωστόσο, η εξέταση μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων στο μέλλον παράλληλα με την εκτίμηση της επίδρασης της υγρασίας στα αποτελέσματα θα επιτρέψει τη χρησιμοποίηση της φασματοσκοπίας του εγγύς υπέρυθρου για τον προσδιορισμό της χημικής σύνθεσης ορνίθειου κρέατος.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρέας
Ποιοτικός έλεγχος
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.