Εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ποιμενίδου, Αικατερίνη

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή αλλιώς ,Δ.Λ.Π(International Accounting Standars-IAS) όπως ονομάστηκαν, είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή νόμων με τους οποίους καλούνται να εναρμονιστούν υποχρεωτικά οι Ελληνικές καθώς και οι ξένες(ευρωπαϊκές) επιχείρησης ,μετά από κοινοτική οδηγία. Μετά από μικρή καθυστέρηση στην επιτακτικότητα της εφαρμογής τους, καθίσταται υποχρεωτικά από το 2006 και έπειτα ,αρχικώς για τις εισηγμένες αλλά και σε λοιπές εταιρίες .Η καθιέρωση τους οδηγεί σε ομοιομορφία των οικονομικών καταστάσεων και συνεπώς σε ακριβή, αληθή και ομοιόμορφη πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Τα Δ.Λ.Π εμπλουτίζονται με οδηγίες που αλλάζουν τον αρχικό αυστηρώς λογιστικό τους προσανατολισμό και είναι πλέον γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(IFRS). Μέχρι σήμερα η εφαρμογή ΔΛΠ και των ΔΠΧΠ από τις εισηγμένες επιχειρήσεις στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια είναι υποχρεωτική, ενώ προαιρετική είναι μόνο σε έναν μικρό αριθμόε πιχειρήσεων που είτε έχουν το μέγεθος για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των ΔΛΠ είτε είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις εισηγμένων εταιριών. Στην Ευρωπαϊκή οικονομία κυρίαρχο ρόλο έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες καταλαμβάνουν τον μεγαλύτερο πληθυσμό όλων των επιχειρήσεων. Στις περισσότερες χώρες αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων, ενώ μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περίπου 21 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συντάσσουν κανονικά τις οικονομικές τους καταστάσεις ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και να παρουσιάζονται οι απαραίτητες πληροφορίες στους χρήστες των καταστάσεων. Κύριοι χρήστες των καταστάσεων είναι οι προμηθευτές, οι πελάτες, οι δανειστές και φυσικά οι μέτοχοι των επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.