Βιολογικός καθαρισμός επεξεργασίας λυμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Βιολογικός καθαρισμός επεξεργασίας λυμάτων

Ζιάκα, Χαρίκλεια
Χρυσάφη, Μαρία

Στην παρούσα εργασία γίνεται περιγραφή τόσο των μεθόδων επεξεργασίας λυ%άτων καθώς και της επεξεργασίας ιλύος. Αναλυτικότερα θα γίνει αναφορά στα τρία στάδια καθαρισμού υγρών αποβλήτων τα οποία εκφράζουν το βαθμό καθαρότητας της τελικής απορροής. Η πρωτοβάθμια στοχεύει στην αφαίρεση αιωρούμενου υλικού και η δευτεροβάθμια αποβλέπει στην αφαίρεση και του διαλυτού υλικού. Στα δευτεροβάθμια επεξεργασμένα λύ%ατα έχει επιτευχθεί σημαντική αφαίρεση οργανικού υλικού (80-85%). Η αφαίρεση αυτή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μικροοργανισμών σε διεργασίες αιρούμενης βιομάζας (ενεργός ιλύς) ή προσκολλημένης βιο%άζας (αντιδραστήρες με πληρωτικό υλικό ή μέσα επαφής). Κατά τη δευτεροβάθμια επεξεργασία προκύπτει βιολογική λάσπη για την οποία απαιτείται κατάλληλη επεξεργασία και διάθεση. Μετά τη δευτεροβάθμια καθίζηση τα λύματα περνούν στην απολύμανση. Σκοπός είναι η θανάτωση όλων των παθογόνων μικροβιακών στελεχών, πριν το «καθαρό» νερό πέσει στον υδάτινο αποδέκτη. Στη τριτοβάθμια επεξεργασία η απολύμανση γίνεται με η χωρίς τη χρησιμοποίηση χλωρίου. Η αφαίρεση θρεπτικών συστατικών απαιτεί εμπλοκή επιπλέον διεργασιών ή σταδίων στη δευτεροβάθ%ια επεξεργασία ή μπορεί να γίνεται σε περαιτέρω στάδια επεξεργασίας. Για καλύτερη αφαίρεση αιωρούμενων στερεών γίνεται, σε περιπτώσεις, διύλιση των δευτεροβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων. Στη τριτοβάθμια επεξεργασία μπορεί να εμπλακούν διεργασίες κροκίδωσης - ιζηματοποίησης και διύλισης ή διεργασίες προσρόφησης σε ενεργό άνθρακα ή ακόμη και διεργασίες με μεμβράνες. Τέλος θα περιγραφεί, κατά περίπτωση, ο τρόπος επαναχρησιμοποιήσεως των λυμάτων αλλά και η τελική διάθεση της ιλύος.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.