Διαδικασίες σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών: απλοποίηση διαδικασιών με τον Ν. 3853/2010

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαδικασίες σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών: απλοποίηση διαδικασιών με τον Ν. 3853/2010

Λαβαντσιώτης, Δημήτριος

Στα πλαίσια της εργασίας ασχοληθήκαμε κυρίως με τις διαδικασίες σύστασης των διαφόρων μορφών εταιρειών και με την απλοποίηση των διαδικασιών αυτών σύμφωνα με τον νόμο 3853/2010. Επίσης, ασχοληθήκαμε με το φαινόμενο της γραφειοκρατίας και τους τρόπους μείωσης αυτής καθώς και με τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος κατά τη σύσταση των διαφόρων μορφών εταιρειών. Προκειμένου να αναλύσουμε τις διαδικασίες σύστασης των εταιριών, προηγήθηκε ένας διαχωρισμός με κριτήριο τη νομική τους μορφή. Όλες αυτές οι διαδικασίες σύστασης των επιχειρήσεων ρυθμίζονται από μια πληθώρα νόμων και αποφάσεων, που πρέπει να εφαρμόσουν οι διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, που είναι αρμόδιες για την διεκπεραίωση αυτών των διαδικασιών. Οι υπηρεσίες εκείνες που εμπλέκονται περισσότερο για τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων είναι οι αρμόδιες κάθε φορά Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών, του οποίου Αποφάσεις και Νόμους οφείλουν να γνωρίζουν και να ακολουθούν οι επιχειρηματίες. Η πολυπλοκότητα αυτών των νόμων, οι συχνές αλλαγές αυτών και η μη κωδικοποίηση πολλών οδηγούν στη δημιουργία πολλών προβλημάτων στους επιχειρηματίες με αποτέλεσμα οι πρόσθετες υπηρεσίες των λογιστών και δικηγόρων να είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητες. Μερικοί από τους νόμους αυτούς είναι οι εξής: 1) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 Φ.Ε.Κ. 84 (Α’), 2) Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) που θεσπίστηκε από το Ν. 2238/1994, 3) το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει όλα τα θέματα των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. κωδικοποιείται στους νόμους 2190/1920 και 3190/1955 αντίστοιχα. Γίνεται αναφορά στο νέο νομικό πλαίσιο (Ν.3853 με τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις») για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών. Κατά την σύσταση των εταιρειών εντοπίσαμε ότι για την ίδρυση των Ο.Ε. και Ε.Ε., ως υπηρεσίες μιας στάσης, θεσπίζονται τα επιμελητήρια (υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.), ενώ για τις Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε. και εν γένει για τις εμπορικές εταιρείες για τη σύσταση των οποίων απαιτείται δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο, ως υπηρεσία μιας στάσης, ορίζεται ο συμβολαιογράφος. Με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου, οι υπηρεσίες μιας στάσης θα προβαίνουν οι ίδιες ή θα διαμεσολαβούν για τη διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα. Τέλος, στην τελευταία ενότητα της πτυχιακής εργασίας, παρουσιάζεται το φαινόμενο της γραφειοκρατίας στην ίδρυση των διάφορων μορφών επιχειρήσεων. Είναι αυτονόητο ότι η γραφειοκρατία αποτελεί κατασταλτικό παράγοντα στην ίδρυση νέων επιχειρηματικών δράσεων λόγω των τεράστιων αντικινήτρων που δημιουργούνται εξαιτίας της γραφειοκρατίας και ιδιαίτερα στη χώρα μας που φαίνεται να υπερτερεί σε γραφειοκρατικές διαδικασίες έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2011 της Παγκόσμιας Τράπεζας. Παρ’ όλα αυτά, εντοπίζουμε το τελευταίο διάστημα να γίνονται πολλές ενέργειες, όπως ο νόμος 3853/2010, για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Νομολογία
Σύσταση εταιρείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.