Αναλυτική έρευνα του συστήματος υπόγειων υδάτων της Κέρκυρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αναλυτική έρευνα του συστήματος υπόγειων υδάτων της Κέρκυρας

Μαυροζούμης, Δημήτριος
Καραπάνος, Αριστοτέλης

Η παρούσα εργασία λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη σημασία του περιβάλλοντος, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης νομικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματική προστασία του, έχει ως αντικείμενο τη μελέτη τμήματος του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου , και συγκεκριμένα της Κέρκυρας . Το πρώτο κεφάλαιο δίδει διευκρινιστικούς ορισμούς για τις βασικές κατηγορίες υδατικών πόρων, όπως: "εσωτερικά ύδατα", "μεταβατικά ύδατα" και "παράκτια ύδατα", αλλά και για ειδικότερες κατηγορίες, όπως "λίμνη", "ποταμός", "θάλασσα", "λιμνοθάλα σσες" και "υγρότοποι". Το δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και έτσι δίδονται βασικοί ορισμοί της έννοιας "διαχείριση υδατικών πόρων", περιγράφονται οι βασικές αρχές προστασίας και οι τεχνικές διαχείρισης αυτών, ενώ παράλληλα αναλύονται οι αλληλεπιδράσεις των υδατικών πόρων με τα υποσυστήματα των υπολοίπων φυσικών διαθεσίμων. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μια διεξοδική μελέτη του Υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου , αναφέροντας τον καθορισμό , βάση νόμου των Υδατοδιαμερισμάτων, καθώς και ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις των χαρακτηριστικών του υπογείου δυναμικού της περιοχής. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο αντικείμενο της υδρολογικής έρευνας, το οποίο είναι η ανάλυση των υδρολογικών Λεκανών της περιοχής της Κέρκυρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Ύδρευση
Υδρογεωλογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.