Διαχρονική σύγκριση των δεικτών της εταιρείας "Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ" και διαστρωματική σύγκριση τους προς ένα κλαδικό δείκτη αναφοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαχρονική σύγκριση των δεικτών της εταιρείας "Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ" και διαστρωματική σύγκριση τους προς ένα κλαδικό δείκτη αναφοράς

Τσιμήτρης, Χρήστος

Η εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων της Εταιρείας « ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ » με τη χρήση κατάλληλων αριθμοδεικτών. Η ανάλυση βασίζεται στα δεδομένα των λογιστικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων) για την περίοδο 2006-2008 όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί τα αντίστοιχα έτη. Η Εταιρεία « ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ », δραστηριοποιείται στον Βιομηχανικό κλάδο και λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των επιδόσεων της με τη χρήση αριθμοδεικτών καθώς και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω μελέτης της οικονομικής αυτονομίας, της ρευστότητας και της αποδοτικότητας της εταιρείας για τη συγκεκριμένη τριετία καθώς και της τάσης των μεγεθών στο προαναφερθέν διάστημα. Επίσης, χρησιμοποιούνται συγκριτικά οικονομικά μεγέθη των αναφερόμενων ετών και αναλύσεις οικονομικών καταστάσεων. Τέλος, γίνεται προσπάθεια εξαγωγής σχετικών συμπερασμάτων ώστε να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα της εταιρείας με στόχο την περιγραφή και τη στοιχειοθέτηση της εξέλιξής της.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.