Παρουσίαση και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Παρουσίαση και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Στεφανοπούλου, Αλεξάνδρα
Στούμπα, Κυριακή

Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως θέμα την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μιας Α.Ε. Η εργασία αναφέρεται στην έννοια του ισολογισμού.Ο ισολογισμός λοιπόν μιας επιχείρησης μας βοηθά άμεσα γιατί απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση μιας επιχείρησης. Αφορά τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσης. Συμπεραίνουμε πως ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως χρησιμοποιεί όλα τα οικονομικά αποτελέσματα και δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Οι οικονομικές καταστάσεις ως πίνακας που είναι, παρουσιάζουν στοιχεία του ισολογισμού. Έπειτα προσδιορίζει τους αριθμοδείκτες και ότι συσχετίζεται με αυτούς. Η χρήση των αριθμοδεικτών συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο επιλογής και παρακολούθησης εταιρειών, καθώς αυτοί εκφράζουν σχέσεις που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον και οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Παρουσιάζει την κατάσταση των ταμειακών ροών. Οι καταστάσεις ταμειακών ροών είναι πολύ χρήσιμες εφόσον μας δίνουν πληροφορίες για τις δυνατότητες μιας εταιρείας πως να επηρεάζει τα ποσά και τον χρόνο των ταμειακών ροών για να τις προσαρμόζει στην αλλαγή των συνθηκών και των ευκαιριών. Τέλος αναλύονται δύο ισολογισμοί εταιριών με τη χρήση αριθμοδεικτών. Χρησιμοποιώντας τους αριθμοδείκτες πάνω στους ισολογισμούς των δύο εταιρειών, καταφέραμε την αποτελεσματικότερη ανάλυση των επιχειρήσεων όσον αφορά την οργάνωση και την εκπλήρωση των στόχων τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Οικονομικές καταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.