Δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: ελληνική και κοινοτική νομοθεσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: ελληνική και κοινοτική νομοθεσία

Χαρισμιάδου, Αναστασία

Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται η του δικαίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εισαγωγή περιλαμβάνει αφενός μεν μία περιγραφή του προβλήματος που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία, αφετέρου δε τον σκοπό αυτής. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα στον ευρωπαϊκό χώρο (Οδηγία 95/46/Ε.Κ. της 24.10.1995, Οδηγία 2002/58/Ε.Κ. της 12.07.2002). Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το συνταγματικό πλαίσιο της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το νόμο 2472/1997 (ΦΕΚ Α' 50/10.04.1997) για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και την πρόσφατη τροποποίησή του που πραγματοποιήθηκε με το νόμο 3471/2006 (ΦΕΚ Α' 133/28.06.2006). Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στην «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με το νόμο 3471/2006 (ΦΕΚ Α' 133/28.06.2006). Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που απορρέουν από τα παραπάνω κεφάλαια

Thesis
NonPeerReviewed

Δεδομένα - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.