Οι εφαρμογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό και διοικητικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι εφαρμογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό και διοικητικό

Φαλιά, Βασιλική

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση σε Επίπεδο Εκπαιδευτικό και Διοικητικό και χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Το πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής αναφέρεται στη γνώση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής Εκπαίδευσης (ΤΠΕ) σε επίπεδο εκπαιδευτικό. Στην ουσία γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και της χρησιμότητάς τους προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της σύγχρονης τεχνολογικής ανάπτυξης. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική και διδακτική πράξη. Αρχικά, ερευνά του λόγους αξιοποίησης των εφαρμογών, τις εκπαιδευτικές εφαρμογές και τη σχολική πρακτική. Το τρίτο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας ερευνά τη σχέση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες, την προσφορά των νέων τεχνολογιών, αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στις μαθησιακές δυσκολίες, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματά του. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη γνώση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής Εκπαίδευσης (ΤΠΕ) σε επίπεδο διοικητικό. Στο πέμπτο κεφάλαιο επισημαίνεται ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν σημείο ένδειξης εκσυγχρονισμού στη δημόσια σχολική διοίκηση. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής ανάπτυξη της έννοιας της τηλεδιάσκεψης και της χρησιμότητάς της καθώς εξοικονομείται χρόνος και κόστος. Στο έβδομο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας αναφέρονται τα γενικά συμπεράσματα όλων των κεφαλαίων της πτυχιακής.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογία της πληροφορίας
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.